ПРОБЛЕМИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ВИНЕТКИ

Собственикът или ползвателят на един автомобил следва да заплати такса за ползване на пътната инфраструктура или т.нар „винетна” такса. Заплащането на винетната такса дава право на едно пътно превозно средство да ползва за определен срок републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа.

Чия е отговорността при неправилно декларирани данни?

Съгласно чл.10а от Закона за пътищата отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е на собственика или на ползвателя му. При неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена винетна такса. Какво следва от това? Да дадем пример – отивате да заплатите за избран от Вас период винетна такса, Вие, респ. служителят погрешно изписва вместо цифрата 1 в регистрационния номер на МПС, цифрата 7. Заплащате сума, като си тръгвате спокойни, че сте заплатил винетна такса и няма да имате никакъв проблем.

След известно време получавате „уведомление” – електронен фиш за глоба поради неплатена винетка. Такъв е законът – отговорността е на собственика/ползвателя.

Проблемът нараства неимоверно, когато се касае за търговец, заплатил много на брой винетни такси за служеени автомобили, необходими за извършване на дейност.

Възстановява ли се първоначално заплатената винетна такса заради сгрешени данни?

За съжаление е налице празнота в закона – никъде не е уредено възстановяването на заплатената винетна такса, когато са сгрешени данни. Агенция пътна инфраструктура не е приела и разпоредба в правилника си, която да урежда възможност за възстановяване на тази такса. Но въпреки законовата разпоредба, която изрично упоменава, че отговорността за неверни данни е Ваша, то все пак сте заплатили реално две такси и е напълно основателно да смятате, че е справедливо да Ви се възстанови първоначално заплатената такса след като услугата не е била активирана и се е наложило повторното й заплащане.

Какви са аргументите на Агенция пътна инфраструктура по въпроса?

Факт е, че много лица /както юридически, така и физически/, сгрешили декларираните от тях данни при закупуването на винетните такси, впоследствие изпращат искане до Агенция пътна инфраструктура да им бъде възстановена първоначално заплатената. За съжаление обаче отговорът на Агенцията не е положителен. Понякога загубите от двойно заплатени такси възлизат на няколко хиляди лева. Отказът да се възстанови таксата се мотивира от длъжностните лица с позоваване на чл. 55 от Закона за пътищата (ЗП) и чл. 4б от Закона за държавните такси (ЗДТ). Агенция „Пътна инфраструктура“ твърди, че като орган прилага процедура по възстановяване на недължимо внесени такси, публикувана на официалната електронна страница на агенцията, съгласно която възстановяване на недължимо внесена такса, се допуска само в случай на извършено два и повече пъти заплащане на винетна такса за едно и също пътно превозно средство, с вписани еднакви регистрационни номера, но не и когато са сгрешени данните – законът бил категоричен, отговорността е за лицето, което трябва да заплати винетна такса.

Възможно ли е да се заведе съдебно производство срещу Агенция „пътна инфраструктура”?

Въпреки отказа на Агенция пътна инфраструктура, една част от гражданите, макар и не голяма, решава да води дела пред съд и да търси възстановяване на тези такси. Поради липса на трайна практика по въпроса, част от делата се завеждат директно пред гражданските съдилища, като основанието е чл.55 от Закона за задълженията и договорите – неоснователно обогатяване на Агенция пътна инфраструктура за сметка на лицето. Твърденията са, че в крайна сметка Агенцията няма право да се ползва от приходи, които са внесени от лица за услуга, която не е предоставена, тъй като по този начин се обогатява за сметка на юридическите лица и гражданите без да има основание за това. Друга част от делата се завеждат пред административните съдилища с твърдения, че това е административен орган, заплатената такса е държавна и е налице неоснователен отказ на орган да възстанови недължимо внесена държавна такса.

Пред административен или граждански съд следва да се предяви исковата претенция?

В края на 2020 г. се постанови Определение по този въпрос съвместно от Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Поводът е повдигнат спор за подсъдност между Районен и Административен съд  – Стара Загора относно това кой е компетентен да разгледа подобен спор и дали следва да се разгледа по административен или граждански ред. Според Районния съд /който е граждански/ разглеждането на правния спор не е от компетентността на гражданския съд, тъй като винетната такса, установена за плащане с чл.10, ал. 1 от Закона за пътищата, е публично държавно вземане по чл. 162, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), като източникът на вземането за пътната такса, доколкото не е гражданско правоотношение и евентуалното възстановяване на такси, за които се твърди, че са недължимо платени или платени без основание, следвало да се осъществи в производство пред административен съд. Според Административния съд обаче в случая не се касаело до претърпени вреди от отменен административен акт или незаконосъобразни действия или бездействия, или вреди за обезщетяване на причинени вреди от такъв акт, подлежащо на разглеждане в производство по чл. 203 и сл. АПК. Прави заключение, че тези правоотношения са между равнопоставени субекти, а не такива на власт и подчинение, като въпросът за връщане на повторно платена сума от Агенция „Пътна инфраструктура“, която действа в качеството на лице – частно правен субект, „събиращ такси“, а не като властнически административен орган, следва да бъде разгледан от граждански съд. Приема се, че исковата претенция за възстановяване на такси търси своето основание в чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите – неоснователно обогатяване, който по своята същност представлява гражданскоправен спор и следва да се разгледа по общия исков ред от гражданския съд.

Нашите изводи

Призоваваме Ви дори и при направен отказ от „Агенция пътна инфраструктура” да възстанови повторно платени такси, да потърсите правата си по съдебен ред. Макар това да е държавен орган, при заплащането на винетни такси действа не като властнически орган, а като равнопоставен на Вас субект, който при всички положения и в дух на справедливост няма правото да се обогатява без никакво основание за Ваша сметка. Реално, в тази хипотеза е заплатена услуга, от която не сте се възползвали. Факт е, че по силата на закона носите отговорност – но тази отговорност е пред длъжностните лица, които са длъжни да приемат, че все едно нямате заплатена винетка такса и да Ви санкционират за това. По отношение на платената сума при сгрешени данни – без значение е дали това е станало по Ваша или чужда вина – всеки може да сгреши категорията на автомобил, цифра от номера му и т.н. Въпреки това никой няма оправдание да задържи суми за нещо, което не е предоставил като насрещна услуга, включително и „Агенция пътна инфраструктура”.

Ако желаете да Ви съдействаме за възстановяване на недължимо внесени такси, моля да позвъните на тел. 0893 483 463 или ни пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемане на каквито и да е правни действия, въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *