ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК ОТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

            Всеки настоящ или бъдещ съдружник/акционер в търговско дружество със сигурност поне веднъж си е задавал въпроса: „Мога ли да бъда изключен от дружеството, в което членувам и при какви обстоятелства” ?

            Отговорът със сигурност е положителен, тъй като членството в едно дружество има за свое съдържание както имуществени задължения, така и неимуществени такива. Липсата на дисциплина или желание у съдружника за осъществяването им не може да бъде изтърпявана безкрайно от останалите активни съдружници.  Макар бездействащ, съдружникът има право на част от печалбата, като едно такова състояние ще се окаже несправедливо спрямо останалите съдружници, които се грижат за делата на дружеството. Ето защо съдружникът следва да понесе отговорност за неизпълнението на поетите задължения, да бъде санкциониран за своята пасивност и незаинтересованост. Не са редки случаите обаче, в които неоснователно даден съдружник бива изключен от Дружеството, поради една или друга причина.

            Законовите предпоставки за ангажиране на такава отговорност са различни, в зависимост от вида на дружеството.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК В ПЕРСОНАЛНО ДРУЖЕСТВО

            При персоналните дружества – Събирателно и Командитно дружество, само Окръжният съд може, но по искане на друг съдружник, да изключи друг съдружник. Тази отговорност следва да се реализира, когато умишлено или с груба небрежност съдружникът не изпълни свое задължение по учредителния договор или изпълнението на задължението стане невъзможно, както и когато действа против интересите на дружеството.

Такива примери от практиката са:

  • Неучастие в множество поредни събрания;
  • Неизпълнение на поето задължение за участие с личен труд и за изграждане на дружествено имущество и др.

            Персоналните дружества са били актуални най-вече в периода – 1993-2007 г. Тогава е имало множество поводи съдилищата да се произнасят по такива спорове. Към настоящия момент е рядкост такава форма на търговско сдружаване поради предвидената неограничена отговорност за съдружниците.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК В ООД

            Невнасянето на определената вноска е едно от най-често срещаните основания за изключване на съдружник от ООД. В тези случаи Общото събрание определя допълнителен срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Управителят следва да уведоми писмено съдружника за дадения срок, като в това уведомление се съдържа и предупреждение, че ако не бъде заплатен дела в допълнителя срок, то съдружникът се счита за изключен. След като бъде изключен, съдружникът няма право да иска обратно направените от него частични вноски – загубва ги окончателно.

            ООД обаче не е чисто капиталово дружество, тъй като при тази форма съдружниците имат освен задължение за имуществена вноска, така и задължение за лично участие в управлението на дружеството и за оказване на съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност.

Ето защо при Дружествата с ограничена отговорност основанията за изключване на съдружник са и:

  • Неизпълнение на задължението за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
  • Неизпълнение на решенията на Общото събрание;
  • Действия, насочени против интересите на Дружеството.

            Интерес представлява последната хипотеза – действия против интересите на дружеството. В практиката често се срещат такива основания за изключване. Обикновено това са действия по превод на суми в голям размер в полза на трети лица, изтриване на акаунти и др.

            Важно е да се отбележи, че според съдебната практика, съдружникът не може просто да бъде изключен, ако останалите съдружници смятат, че той действа против Дружеството. Това може да бъде сторено само ако бъде отправено първо писмено предупреждение. Целта на отправянето на предупреждението за изключване е да бъде предоставен достатъчен период от време, през който предупреденият съдружник да съобрази поведението си с изискването на закона и дружествения договор. Да отстрани допуснатите от него нарушения, да изпълни задълженията си, да преустанови действията, респективно да организира защитата си пред Общото събрание.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АКЦИОНЕР В АД

            Акционерното дружество е примерът за класическо капиталово дружество. Тук единственото уредено от закона задължение на акционерите е задължението за вноска. Акционерите нямат задължение за лично участие, те трябва да внесат имущество, срещу което имат право на дивидент. Ето защо невнасянето на тази вноска е и единственото основание за изключване на акционер. Тук отново законът изисква да бъде отправено предизвестие с даден допълнително 1-месечен срок за довнасяне на дължимите вноски.

ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕПРАВОМЕРНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

            В Търговския закон е предвидена възможност за защита на съдружник, чиито права са нарушени следствие на незаконосъобразно решение на общото събрание. Такова решение може да бъде атакувано включително и в случаите, когато неправомерно съдружник е бил изключен от дружеството. В този случай може да се предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

            Ако желаете да помогнем и на Вас, да решите въпроси по тази тема, моля да позвъните на тел. 0893 483 463 или пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *