ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

            Ликвидацията е последният етап от съществуването на едно търговско дружество – когато то все още не е заличено като юридическо лице, но същевременно е преустановило осъществяването на търговска дейност.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗВЪРШВА ЛИКВИДАЦИЯ?

            Производство по ликвидация се извършва при прекратяване на дружеството на следните основания:

    • С изтичане на срока, определен в Дружествения договор /когато дружеството е учредено за постигане на определени цели в конкретно зададен срок/;
    • по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;

           Предвидена е и още една специфична хипотеза на прекратяване, а именно по решение на Окръжния съд в следните случаи:

           – по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

          –  по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

          –  по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

КАКВИ СА СТЪПКИТЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ ?

          За да стартира производство по ликвидация е необходимо първо да се прекрати дейността на дружеството и да се назначи ликвидатор. Принципно това става с  взето решение на общото събрание. Задължително в решението трябва да се определи срок за извършване на ликвидация, който при необходимост може да бъде продължен. Когато дейността се прекратява по решение на съда, той е компетентен по тези въпроси. Решението и данните за ликвидаторите следва да се впишат в Търговски регистър.

          Следваща стъпка е отправянето на писмена покана до кредиторите.

          След това се преминава към установяване на наличното имущество на дружеството към момента на прекратяване на дейността.

          Най-същественият момент в производството по ликвидация са действията, насочени към изпълнение на задълженията, събиране на вземанията и осребряването на имуществото.

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

            Необходимо е да бъдат удовлетворени всички кредитори, за да приключи ликвидацията.

            След като бъдат погасени задълженията към кредиторите, ръководният орган на дружеството има правото да отпише несъбираемите вземания на дружеството.

            Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между акционерите.

            Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.

ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

            Ликвидацията е производство, което протича извън съда, докато несъстоятелността е изцяло съдебно производство, в което съдебната система ръководи целия процес.

            Производство по ликвидация се открива, когато дружеството има достатъчно имущество, за да бъдат удовлетворени кредиторите, а в повечето случаи и остава имущество, което се разпределя между съдружниците. Производството по несъстоятелност се прилага в коренно противоположните случаи – когато имуществото на дружеството не е достатъчно, за да бъдат удовлетворени изцяло кредиторите, като неговата цел е да се защитят техните интереси и се разпредели наличното имущество между тях по справедлив начин.

            Ако желаете да помогнем и на Вас, да решите въпроси по тази тема, моля да позвъните на тел. 0893 483 463 или пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *