ДОГОВОРНА ИЛИ ДЕЛИКТНА Е ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЕНИ ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ ?

Когато се говори за търсене на отговорност за вреди, причинени на физическо лице по повод извършено лечение в нарушение на медицински стандарти или правилата за добра медицинска практика, обикновено в решенията на съдилищата, а и според теорията исковете на пострадалите се квалифицират като такива на деликтно основание. Тоест когато за нарушаване общата забрана да не се причиняват вреди другиму. По отношение на денталните услуги обаче, в наши дни преобладава по-единодушното становище, когато са причинени вреди по повод извършени услуги от зъболекар. Искът на пострадалия се квалифицира като претенция за отговорност на договорно основание. В настоящата статия ще ви представим анализ на избрано от нас съдебно решение именно в такава насока, като целта е да ви запознаем накратко с общите постановки и възприетото от съда в конкретния случай.

ФАКТИ

Ищцата е сключила с ответната страна неформален договор, по силата на който същият се задължава да извърши медицински услуги по зъболечение и поставяне на горен и долен мост, срещу възнаграждение от 7 420.00 лева. Майката на ищцата завежда същата в Дентална клиника „…”, за да бъде осъществено лечение за възстановяване на зъбната редица, поради неправилно подредени естествени зъби и нарушена говорна и дъвкателна функция. Извършен е консултативен преглед и на ищцата е предложен план за лечение, в това число и материала за изработка на циркониевата конструкция, като същата приема предложеното лечение.

ОЧАКВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Според ищцата и нейната майка причината за посещението на денталната клиника била естетическа – зъбите й били навътре и те отишли за съвет дали това може да се промени. Майка й се надявала лекарите да разубедят дъщеря й, в случай на възможни проблеми, но ответниците представили процедурата като рутинна, като поискали да знаят дали ищцата има установени алергии, но не направили тестове. Още същата вечер, след приключване на лечението в Денталната клиника, момичето имало болки във венците. Ищцата и майка й веднага потърсили лекуващите лекарки – ответници по делото и са отишли на преглед. Техният отговор бил, че болките са нормални предвид извършената процедура. След два дни, болката не отминала и отново потърсили ответниците – този път по телефона. Впоследствие отишли при тях, но отговорът бил, че „това е просто възпаление, което ще отмине.“ Ищцата изтърпяла множество операции, година и половина била с пластмасови предни зъби. Винаги се смеела с ръка на уста, година и половина имала затруднения при храненето.

ЕКСПЕРТИЗА

Назначена е съдебно-медицинска експертиза, като в заключение вещото лице е посочило, че ответниците по делото са допуснали редица погрешни клинични решения, некачествено изпълнени лечебни манипулации и неспазване на правилата на добра медицинска практика. От обясненията на вещото лице, се установява, че изпиляването на мъждеца на зъбите на ищцата е било грешка при самата манипулация. Погрешно е било и решението за поставяне на циркониева конструкция. За предни зъби по-удачно било да се сложат изцяло керамични единични корони. Дискомфорт е възможен, но отминавал за няколко часа, а не в рамките на 20 дни.

КАКВО Е ПРИЕЛ СЪДЪТ

Съдът е приел, че между ищцата и ответниците като лекари по дентална медицина е бил сключен договор за дентални услуги, който притежава характеристиките на договора за изработка. Предмет на договора било зъболечение и поставяне на циркониева конструкция. Възражението на ответниците, че не било налице облигационно правоотношение между страните, съдът е намерил за неоснователно. Без значение е, че договорът за изработка в случая е сключен неформално /устно/, тъй като по своята същност е неформален и консенсуален договор, който е сключен с постигане на съгласие между страните за неговото съдържание – правата и задълженията, които страните поемат една спрямо друга.

В случай, че работата следва да бъде извършена с материал на възложителя, ако материалът е некачествен или негоден за извършване на възложената работа, изпълнителят е длъжен да предупреди възложителя, като поиска доставяне на нов материал, за да запази правото си да получи възнаграждение и да се освободи от отговорност за лошо изпълнение на работата. Ако не го направи, изпълнителят отговоря за причинените на възложителя вреди от неточно изпълнение, дължащо се на използвания материал – чл. 260, ал. 2 ЗЗД /Закона за задълженията и договорите/. В Решение № 512 от 16.02.2009 г. на ВКС по т.д. № 409/2009 г., I т.о., ТК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, е прието, че съгласно чл. 258 ЗЗД възникващото в тежест на изпълнителя по договор за изработка задължение за изработване на нещо, съгласно поръчката на другата страна, е да стори това на свой риск.

Съдът приема за установено, че пациентката е била съгласна с проведеното лечение и че е отхвърлила първоначално предложеното й и вероятно правилно ортодонтско лечение, но предвид факта, че ответниците са се съгласили да извършат работата, са били длъжни това да бъде в съгласие с добрите медицински практики и така, че работата да бъде годна за предвиденото в договора предназначение.

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

С оглед факта, че ответниците са поставили циркониевата конструкция със свой материал, последните отговарят и за доброто качество на материала. Още повече, че съгласно чл. 260, ал. 1 вр. с, ал. 2 ЗЗД ответниците, в качеството си на изпълнители по договора, и лица, притежаващи специални познания в процесната област, каквито познания ищцата няма, са били длъжни да предупредят, ако проектът или материалът са били неподходящи за правилното изпълнение на работата. В противен случай отговарят пред възложителя за вреди. В допълнение ответниците не представиха цялата документация по проведенето при тях лечение, не ангажираха никакви доказателства в подкрепа на твърдението си, че изпълнението е било качествено.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ И ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

По делото не е представен план за лечение в писмен вид. Липсва също така и „декларация за информирано съгласие“, документ приет за задължителен при извършване на дентално лечение /особено протетично/. Този документ е съгласуван с Агенцията за медицински одит и приет за задължителен на Конгрес на Българския зъболекарски съюз. Вещото лице изготвило експертизата по делото е посочило, че обичайно при сериозно протетично лечение този документ се придружава и от лечебен план, подписан от двете страни. В лечебния план и/или в декларацията за информирано съгласие се съдържат данни за вида на лечението, приблризителните срокове за изпълнение и информация за използваните материали. Наличието на такъв документ, подписан и от двете страни, удостоверява направения от пациента информиран избор за вида на лечението и дава право на лекаря по дентална медицина да го извърши.

По делото липсват писмени доказателства преди проведеното дентално лечение да е тестувана за алергии, което се потвърждава и от показанията на майката на ищцата е,  че тест за алергия и изследване на свръхчувствителност към използваните материали не са правени. От обясненията на вещото лице А. дадени в открито съдебно заседание, материалът за работа се избира от лекаря, а не от зъботехника, в какъвто смисъл са и показанията на свидетел.

По несъмнен начин се доказа и твърденият от ищцата факт, че за проведеното дентално лечение е заплатила на ответнците сумата в размер на 7 420 лева.

ПОКАЗАНИЯ НА СВИДЕТЕЛ

От показанията на свидетел се установява, че веднага след поставянето на циркониевата конструкция ищцата потърсила лекарките по дентална медицина, защото установила, че извършените манипулации най-вероятно са неправилни и лечението не е било успешно. Изпитала болки и възпаление на венците. Поради това в рамките на около седмица няколко пъти майката на ищцата потърсила лекарките, за да установят причината за дискомфорта и евентуално да се предприеме необходимата промяна на предприетото лечение. Тоест няколко пъти в периода до 29.09.2016 г. ищцата и майка й са възразили срещу изпълнението на работата, като некачествено изпълнена и в този смисъл са искали поправка, а впоследствие и връщане на заплатената цена. Показанията на свидетелката се потвърждават и от изложеното в отговора на исковата молба твърдение, че още няколко дни след проведенето лечение, майката се е обадила по телефона на ответниците и „ултимативно“ е поискала сумата за лечението да бъде върната. От всички изслушани по делото свидетелски показания, а и от писмения доказателствен материал, не се установи ответниците да са поправили изработеното. Приели са, че болките, които ищцата е изпитала са нормален след лечението дискомфорт и са резултат на неустойчива прихологическа реакция на ищцата. Изложените факти по естеството си съставляват отказ за поправяне на работата.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ДОГОВОРА

В тази връзка съдът намира, че ищцата, като страна по договора за изработка е изпълнила задължението си – както това по чл. 264, ал. 2 да извести веднага след откриване на недостатъците изпълнителя на работата, така и това по заплащане на уговорената цена. От страна на ответниците се констатира техния отказ да се поправи изработеното. При така установените обстоятелства, съдът намира за оборена презумпцията за приемане на работата по чл. 264, ал. 3 от ЗЗД.

КОНСТАТАЦИИ

Въз основа на писмените доказателства и заключенията на вещите лица, както и на показанията на свидетел, съдът намира за установено, че посочените по – горе неблагоприятни обстоятелства – подути и кървящи венци с последвал възпалителен процес, се дължат на некачествено изпълнение на стоматологичните услуги от страна на ответницата. Видно от показанията на д-р ……., премахването на шиниращата конструкция е било наложително, защото е било нарушено биологичното пространство между зъбите, което е препятствало почистването им и поддържането на добра устна хигиена от ищцата. В този смисъл е и приетата и изслушана по делото съдебно-медицинска експертиза.

ВЪЗРАЖЕНИЯ НА ОТВЕТНИЦИТЕ

Възраженията на процесуалния представител на отвениците, във връзка с оспорването на заключението са неоснователни, тъй като по делото не са събрани доказателства, от които да се установи, че причината за възпалителния процес във венците се дължи на налачие на заболяване или на поведение на самата ищца. От експертизата се установява, че ответниците по делото са взели погрешни клинични решения, впоследствие са допуснали некачествено изпълнени лечебни манипулации, които принципно не са противопоказни. Вещото лице категорично е посочило, че в конкретния случай – с оглед единствено естетична причина за предприемане на дентално лечение при ищцата, поставянето на шинираща циркониева конструкция не е било оправдано, тъй като по делото няма показания за взимане на такова решение. Шинирането се налага при наличие на парадонтално заболяване, придружено с разклащане на зъбите, за което няма данни по представените рентгенографски снимки. Но поради неправилно планиране са довели до невъзможност за правилна хигиена, до травмиране на венците и последващо възпаление. Поради неспазване и на правилата на добра медицинска практика, изпиляването на мъждеца на зъбите на ищцата е било грешка при самата манипулация.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ

Въпреки, че по делото не се установи, настъпилите неблагоприятни последици да са резултата от алергична реакция, от заключението на вещото лице се установява, че погрешно е било решението изобщо за поставяне и на циркониева конструкция. За предни зъби по-удачно се установи, че е слагането на керамични единични корони. Получилият се продължителен дискомфорт не е нормален за подобна медицинска процедура, респ. не се доказа възражението на ответниците, че се касае за субективна реакция на ищцата, свързана с неустойчива психика от нейна страна. Причинно-следствената връзка между настъпилите след манипулацията усложнения и самото проведено от отвениците лечение се установява, както от приложените по делото писмени доказателства, така и от изслушаната съдебно-медицинска експертиза и от показанията на д-р ………., установил състоянието на ищцата след провеждането на лечението на ищцата от отвениците. Установи се, че поправянето на вече сложената циркониева конструкция е невъзможно, а е задължително свалянето й и поставяне на отделни керамични коронки.

ОСЪЖДАНЕ

Като краен резултат денталната клиника е осъдена да заплати предоставената сума, неимуществени вреди изразяващи се в претърпени болки и страдания, както и сторените разноски за производството.

 

Ако желаете да помогнем и на Вас, да съдействие по въпроси свързани тази тема, моля да позвъните на тел. 0893 483 463 или ни пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *