Предложение за изменение на Закона за наследство

ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО

 

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор. Същият следва да бъде сключен в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, като се вписва в търговския регистър.

Промените, които се предвиждат касаят случаите, при които в наследството има недвижими имоти, за които няма вписан акт за собственост на наследодателя в Имотния регистър, като съобразно предложените промени, идеята е по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството, да се издава констативен нотариален акт.

В предложената нова разпоредба е предвидено също, че в този констативен акт нотариусът „задължително определя дяловете на всеки от призованите наследници и го представя за вписване в Службата по вписванията в деня на нотариалното удостоверяване.

ЛИПСА НА ДАННИ

В мотивите се посочва, че в Имотния регистър липсват данни за недвижими имоти, които са придобити по силата на сключен писмен договор по чл. 18 от Закон за собствеността. Това са договори, с които са купувани държавни и общински имоти. По закон за тях не се изисква нотариална форма, а до 1996 г. не са се и вписвали.

Информация за такива недвижими имоти в службите по вписванията биха съществували само ако след придобиването им те са били предмет на правна сделка, която подлежи на вписване. Ето защо много от имотите, придобити по реда на чл. 18 от ЗС /Закон за собствеността/, са извън Имотния регистър, защото нито са били предмет на прехвърлителна сделка, нито с тях са извършени други правни действия или сделки подлежащи на вписване – учредяване на ограничени вещни права, сключване на договори за доброволна делба, за ипотека и др. Не са малко и случаите, в които писменият договор е загубен или унищожен.

Целта на тези изменения според вносителите е да се анализират всички наследствени правоприемства, настъпили след придобиване на недвижимия имот и да се определи безспорно какви са притежаваните от сънаследниците права. Това ще допринесе до постигане на правна сигурност и стабилност и гражданския оборот, а вписването на акта ще създаде възможност за създаване на имотна партида на съответния недвижим имот. Ако съществува правен спор между сънаследниците, нотариалното производство не може да се извърши, а спорът следва да се разреши по съдебен ред. Това обаче отново ще доведе до вписване на съдебно решение и в имотния регистър ще са налице необходимите данни относно недвижимия имот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *