ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ В ООД

            Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор. Същият следва да бъде сключен в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, като се вписва в търговския регистър.

            Възможни са две хипотези – или делът да се прехвърли на друг съдружник, или на трето лице, което е извън дружеството.

            Когато делът се прехвърля на друг съдружник, законът не поставя никакви изисквания – посочено е, че прехвърлянето се извършва свободно. Когато обаче прехвърлянето е на трето, чуждо за дружеството лице, то е необходимо да бъдат спазени същите изисквания, каквито и за приемане на нов съдружник, а именно:

  • Писмена молба на лицето, желаещо да придобие дела, в която изрично заявява, че приема условията на дружествения договор – чл.122 от ТЗ;
  • Решение на Общото събрание за приемане;
  • Вписване на решението в Търговски регистър.

           Всички тези изисквания са резонни, тъй като ООД не е чисто капиталово дружество, а притежава и някои белези на персоналните дружества /например задължение за участие в дружествените работи/, като именно това е причината на съдружниците да не им е безразлично кой ще поеме дела и ще придобие членствени права /за разлика от АД, което е чисто капиталово дружество и акционерите нямат никакви подобни задължения за лично участие/. 

ПРАВО НА ДИВИДЕНТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

            След прехвърлянето на дружествения дял се преустановяват членствените правоотношения с търговското дружество на прехвърлящия.

            Имуществените права и по-конкретно правото на дивидент и правото на ликвидационен дял са един от съществените елементи от това членствено правоотношение.

            След прехвърлянето на дружествения дял правото на част от печалбата, която евентуално ще бъде реализирана в един бъдещ момент, се преустановява – придобилият дела вече е този съдружник, който единствено има правото да претендирана изплащането на дивиденти.

КОЙ ИМА ПРАВО НА ДИВИДЕНТ ОТ РЕАЛИЗИРАНАТА ПРЕДИ ПРОДАЖБАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ПЕЧАЛБА, КОГАТО ТОВА ПРАВО НЕ Е ИЗРИЧНО ПРЕХВЪРЛЕНО С ДОГОВОРА?

            Този въпрос не е бил решаван еднозначно от съдилищата, като през 2014 г. бива поставен пред Върховния касационен съд на Република България, който приема следните разрешения за правилни:

            С договора се прехвърлят права върху имуществени и членствени права в търговското дружество, като действието му, както по отношение на търговското дружество, така и по отношение на съдружниците и третите лица е занапред.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИВИДЕНТА

            Правото на дивидент се реализира само, ако след изтичането на финансовата година и приемането на годишния отчет и баланс се установи, че дружеството е формирало печалба от дейността си и част от нея подлежи на разпределяне (т.нар. „чиста печалба”). В този случай, органът, който е оправомощен да вземе решение за разпределянето и между съдружниците е Общото събрание.

            Ето защо право да получат част от печалбата принадлежи на тези съдружници, които са имали качеството на такива към периода на формиране на печалбата и момента на решението на Общото събрание. Възможно е в договора за прехвърляне на дял да се уговори изрично получаване на дивидент от съдружник, който не е бил такъв през предходен период или бивш съдружник, който макар и прекратил участието си е спомогнал за формиране на печалбата през периода на членството си и пр.

             В случай, че някой от елементите (приключила финансовата година, приет годишен отчет и баланс, формирана печалба, решение за разпределяне) и договора за прехвърляне на дружествени дялове липсва изрично постигнато съгласие по отношение на неразпределената печалба за предходен период, правата върху нея принадлежат на приемателя.

             Когато обаче тези части вече са били налице към момента на прехвърлянето, то правото на получаване на част от печалбата вече е възникнало за съдружника, преди прекратяването на членството му. В случай, че прехвърлителят не е реализирал възникналото си вземането към дружеството и не го е отстъпил с договора на придобиващия дела, то принадлежи нему.

            Ако желаете да помогнем и на Вас, да решите въпроси по тази тема, моля да позвъните на тел. 0893 483 463 или пишете на lawyer@ivanchovandpartners.com

             

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *