АДВОКАТ СОФИЯ

Адвокат София  безценен по гражданско и търговско право

 • Адвокат София е полезен при изготвянето на документи за регистрация на търговски дружества;
 • Ще Ви представляваме пред Агенция по вписванията във връзка с обявяването и вписване на обстоятелства, изискуеми по търговския закон;
 • Адвокат София ще Ви помогне чрез изготвянето на различни видове търговски договори като договори за лизинг, франчайзинг, наем, заем, дистрибуторство, консигнация и покупко-продажба на стоки;
 • Много полезен при преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговско дружество;
 • Адвокат София ще Ви съдейства за изготвянето на договори за прехвърляне на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Адвокат София ще Ви помогне чрез изготвянето на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Ще Ви предоставим консултации по търговски сделки относно тяхната действителност, сигурност и надеждност;
 • Адвокат София ще Ви съдейства за издаването на всички необходими  разрешения и лицензии за извършването на определени дейности;
 • Адвокат София ще Ви представлява по търговски дела пред българските съдилища;
 • Ще осъществим процесуално представителство в производства, развиващи се пред арбитражен съд;
 • Адвокат София ще Ви предостави правна помощ при провеждане на преговори в процедура по медиация;
Адвокат София 1
Адвокат София – Бизнес консултации

Адвокат София – от помощ по семейно и наследствено право

 • Адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на иск за развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака;
 • Адвокат София ще Ви окаже необходимото съдействи по сключване на споразумение за прекратяване на брак по взаимно съгласие;
 • Ще Ви консултираме относно уреждане на имуществените отношения между съпрузите след прекратяване на брака;
 • Адвокат София ще Ви бъде полезен при изготвянето на брачен договор, неговата регистрация, изпълнение и прекратяване;
 • Ще предявим от Ваше име иск за издръжка;
 • Адвокат София ще Ви съдейства чрез молби за предоставяне упражняването на родителските права;
 • Ще осъществим процесуално представителство в производство за закрила от домашно насилие;
 • Адвокат София ще Ви консултира относно приемане и отказ от наследство, както и правните последици от това;
 • Ще изготвим договор за доброволна делба между наследници;
 • Ще Ви представляваме и защитаваме в производство по делба.

Адвокат София – полезен по вещно право

Адвокат София 2
Адвокат София – Процесуално представителство
 • Ще подготвим всички необходими документи за прехвърляне на правото на собственост върху имот;
 • Ще Ви съдействаме за подготовката на сделки за прехвърляне на право на собственост и други вещни права /право на ползване, сервитути, право на строеж, вкл. право на надстрояване и пристрояване/ върху недвижими имоти;
 • Адвокат София ще извърши всички необходими справки относно статута на имота, както и наличието, респ. липсата на тежести;
 • Адвокат София ще Ви съдейства за изготвянето на предварителни договори, както и предявяване на искове по чл.19,ал.3 ЗЗД за обявяването на такъв договор за окончателен от съда;
 • Адвокат София ще Ви представлява пред Агенция по вписвания и нотариусите в Република България;
 • Ще Ви консултираме относно издаване на констативен акт за собственост поради изтекла придобивна давност въз основа на обстоятелствена проверка;
 • Адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на вещни искове – по чл.124 ГПК, ревандикационен (собственически) иск по чл.108 ЗС, както и негаторен (владелчески) иск по чл.109 ЗС;
 • Адвокат София ще Ви даде необходимите правни съвети относно притежаването в съсобственост имоти – относно тяхното ползване, отдаване под наем, разпределение на отговорностите между различните съсобственици;
 • Ще предявим от Ваше име искове за заплащане на увеличената стойност на имот, следствие на извършени от него подобрения;
 • Адвокат София ще Ви съдейства за упражняване на право на задържане и прихващане;
 • Ще Ви консултираме относно имоти в режим на етажна собственост.

Адвокат София – юридическа помощ по застрахователно право:

 • Адвокат София ще Ви консултира по всички въпроси, свързани със сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на застрахователни договори;
 • Ще Ви съдействаме за предявяване на възражение срещу отказ на застрахователя да заплати застрахователно обезщетение;
 • Ще Ви съдействаме чрез изготвяне и предявяване на претенция пред застраховател за заплащане на дължимо застрахователно обезщетение или сума;
 • Адвокат София ще Ви представлява по застрахователни дела пред компетентните български съдилища;
 • Ще водим преговори със застрахователни дружества, брокери и посредници;
 • Адвокат София ще подава жалби до Комисия за финансов надзор за извършване на проверка на лица, предлагащи застрахователни услуги.

Адвокат София – безценен по трудово право

Адвокат София 3
Адвокат София – Дългогодишен опит
 • Адвокат София ще Ви помогне с изготвянето и прекратяването на трудови договори
 • Ще Ви бъде полезен чрез предявяване на искове и процесуална защита срещу незаконно уволнение;
 • Ще Ви съдейства за заплащане на обезщетение вследствие на незаконно уволнение;
 • Обърнете се към адвокат София за предяване на иск за поправка на основанието за прекратяване на трудово правоотношение;
 • Адвокат София е полезен и за предявяване на искове за заплащане на други обезщетения, дължими по Кодекса на труда;
 • Адвокат София е безценен при реализиране на имуществена отговорност на работодател, респ.работник;
 • Ще Ви консултираме относно реда за установяване на трудови злополуки и професионални заболявания;
 • Адвокат София ше Ви предостави правни консултации относно дължими по основание и размер трудови възнаграждения;
 • Адвокат София ще Ви съдейства относно трудоустрояване;
 • Ще Ви консултираме относно реализиране на дисциплинарна отговорност – включително нейната законосъобразност съобразно практиката на съдилищата;
 • Адвокат София с полезни съвети за работници, ползващи се с предварителна закрила при уволнение;

Адвокат София – необходим по наказателно право

 • Ще Ви осигурим защита и представителство пред органите на досъдебното производство;
 • Ще Ви предоставим правна защита при задържане от органите на МВР или органите в досъдебното производство;
 • Адвокат София ще Ви окаже правна помощ при повдигнато обвинение за извършване на престъпление;
 • Ще Ви осигурим процесуално представителство при отправено искане за налагане на мярка за неотклонение;
 • Адвокат София ще изготви споразумение с наблюдаващия прокурор с цел решаване на делото в досъдебна фаза;
 • Ще Ви окажем юридическа помощ за пострадали  от престъпления /общ и частен характер/;
 • Адвокат София ще предостави процесуална защита на ощетени юридически лица;
 • Ще Ви съдействаме чрез предявяване на граждански иск в съдебна фаза;
 • Ще Ви съдействаме чрез обжалване на постановления за прекратяване и спиране на наказателното производство;
 • Адвокат София ще обжалва отказ на прокурора да образува досъдебно производство след извършена предварителна проверка по ЗСВ;
 • Ще осъществим процесуално представителство и защита при внесен обвинителен акт в съда;
 • Адвокат София Ви съдейства за възобновяване на наказателно дело.

Адвокат София – полезен по административно право

Адвокат София 4
Адвокат София – Експертни решения
 • Обърнете се към адвокат София за обжалване на индивидуални, общи и/или нормативни административни актове;
 • Адвокат София ще Ви окаже процесуално представителство по административни дела и административни-наказателни дела;
 • Адвокат София ще Ви защити при допуснато предварително изпълнение на административни актове;
 • Ще Ви предоставим правна защита по обжалване на наказателни постановления и електронни фишове;
 • Адвокат София – от помощ при реализирането на отговорност на държавата и общините за причинени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност;
 • Адвокат София е безценен при обжалване на откази за разглеждане на искания за издаване на административни актове;
 • Обърнете се към адвокат София, за да обжалва наложени Ви принудителни административни мерки;
 • Ще Ви съдействаме чрез подаване на молби за продължаване и/или възстановяване на срокове;
 • Адвокат София ще Ви помогне чрез изготвянето на молби за възобновяване на административни производства;

Адвокат София ще Ви бъде полезен още и при:

 • Необходим при изготвяне на всякакви видове облигационни договори – за продажба, наем, заем, лизинг, изработка, поръчка, дарение, договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане;
 • Адвокат София  съдейства при учредяване и вписване на ипотека, залог на вземания и вещи;
 • Ще Ви консултираме относно поемането на отговорност за чужди задължения –  поръчителство, залог, ипотека;
 • Адвокат София предоставя правна зашита при неизпълнение на договори, вкл. тяхното разваляне и последици – заплащане на лихви, неустойки, задатък, отметнина.
 • Задължителен при защита при принудително отстраняване от имот, отнемане на вещи, запори, възбрани, опис;
 • Адвокат София изготвя документи по всякакви видове упълномощителни сделки;

 

Адвокат София безценен по гражданско и търговско право
Адвокат София – от помощ по семейно и наследствено право
Адвокат София – полезен по вещно право
Адвокат София – юридическа помощ по застрахователно право
Адвокат София – безценен по трудово право
Адвокат София – необходим по наказателно право
Адвокат София – полезен по административно право
Адвокат София ще Ви бъде полезен още и при