АДВОКАТСКА КАНТОРА СОФИЯ

Адвокатска кантора София предоставя безценна защита и представителство

 • Адвокат от адвокатска кантора София ще предяви от Ваше име искове за развод и за унищожаване на брака;
 • Ще Ви съдействаме за изготвяне на споразумение за прекратяване на брак по взаимно съгласие;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви помогне за уреждане  на имуществените отношения както по време на брака, така и след неговото прекратяване;
 • Ще Ви съдействаме за изготвянето на брачен договор;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще предяви от Ваше име иск за издръжка;
 • Ще Ви съдейства за изготвяне на молби за лишаване и/или ограничаване на родителските права;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще осъществи процесуално представителство в производство за закрила от домашно насилие;
 • Ще Ви консултираме относно приемане и отказ от наследство;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви представлява в производство по делба договорна или съдебна. Процесуално представителство и защита в производство по делба.
 • Ще Ви предоставим помощ при изготвянето, изменението и/или прекратяването на трудови договори;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви защити срещу незаконно уволнение;
 • Ще предявим иск за заплащане на обезщетения по Кодекса на труда;
 • Адвокат от адвокатска кантора София  ще Ви съдейства за реализиране на имуществена отговорност на работодателя/работника;
 • Ще Ви консултираме относно процедурата за установяване на трудови злополуки;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще изготви искова молба за заплащане на дължими, но неизплатени трудови възнаграждения;
 • Ще Ви съветваме относно законосъобразното реализиране на дисциплинарната отговорност на работника ;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви консултира относно категориите служители, които се ползват със закрила при уволнение.
Адвокатска кантора София 1
Адвокатска кантора София – Експертна подкрепа

Адвокатска кантора София оказва необходимото правно съдействие при наказателни дела

 • Адвокат от адвокатска кантора София  ще Ви представлява пред органите на досъдебното производство;
 • Ще Ви окажем процесуална защита при задържане;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви предостави правна помощ при повдигнато обвинение за извършване на престъпление;
 • Ще Ви представляваме пред съд, при отправено искане за налагане на мярка за неотклонение;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще изготви споразумение с наблюдаващия прокурор с цел решаване на делото в досъдебна фаза;
 • Ще Ви окаже помощ на пострадали  от престъпления /общ и частен характер/;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще представлява ощетени юридически лица;
 • Ще предявим граждански иск в съдебна фаза по наказателни дела;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще обжалва постановления за прекратяване и спиране на наказателното производство;
 • Ще обжалваме отказ на прокурора да образува досъдебно производство след извършена предварителна проверка по ЗСВ;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви представлява пред съда при внесен обвинителен акт;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за възобновяване на наказателно дело.

Адвокатска кантора София Ви предлага адекватна юридическа помощ при административни производства

Адвокатска кантора София 2
Адвокатска кантора София – Участие в преговори
 • Адвокат от адвокатска кантора София е полезен при обжалване на индивидуални, общи и/или нормативни административни актове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви представлява по административни дела и административно-наказателни дела;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви защити при допуснато предварително изпълнение на административни актове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София е необходим при обжалване на наказателни постановления и електронни фишове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София с безценна юридическа помощ при реализирането на отговорност на държавата и общините за причинени вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за обжалване на откази за разглеждане на искания за издаване на административни актове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще предостави помощ по обжалването на принудителни административни мерки;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще подаде молби за продължаване и/или възстановяване на срокове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за възобновяване на административни производства;

Адвокатска кантора София е добър помощник в сферата корпоративното право

Адвокатска кантора София 3
Адвокатска кантора София – Богат опит
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви представлява пред Агенция по вписванията във връзка с обявяването и вписване на обстоятелства, изискуеми по търговския закон;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще изготви различни видове търговски договори като договори за лизинг, франчайзинг, наем, заем, дистрибуторство, консигнация и покупко-продажба на стоки;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне на търговско дружество;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви окаже помощ при изготвянето на договори за прехвърляне на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства чрез изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви предостави консултации по търговски сделки относно тяхната действителност, сигурност и надеждност;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви окаже помощ за издаването на разрешения и лицензии за определени дейности;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще ви представлява по търговски дела пред българските съдилища;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви защитава в производства, развиващи се пред арбитражен съд;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще окаже правна помощ при провеждане на преговори в процедура по медиация;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за изготвянето на всякакви видове облигационни и търговски договори – за продажба, наем, заем, лизинг, изработка, поръчка;

Адвокатска кантора София е добър помощник в областта на вещното право

Адвокатска кантора София 4
Адвокатска кантора София – Изготвяне на правна документация
 • Адвокат от адвокатска кантора София е безценен помощник за учредяване и вписване на ипотека, залог на вземания и вещи;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви даде най-добирте съвети при неизпълнение на договори, вкл. тяхното разваляне и последици – заплащане на лихви, неустойки, задатък, отметнина.
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще изготви документи по всякакви видове упълномощителни сделки;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще подготви всички необходими документи за прехвърляне на правото на собственост върху имот;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви съдейства за изготвянето на сделки за прехвърляне на право на собственост и други вещни права /право на ползване, сервитути, право на строеж, вкл. право на надстрояване и пристрояване/ върху недвижими имоти;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще направи всички справки относно статута на имота, както и наличието, респ. липсата на тежести;
 • Адвокат от адвокатска кантора София е полезен при изготвянето на предварителни договори, както и предявяване на искове по чл.19,ал.3 ЗЗД за обявяването на такъв договор за окончателен от съда;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви представлява пред Агенция по вписвания и нотариусите в Република България;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви консултира относно издаване на констативен акт за собственост поради придобивна давност въз основа на обстоятелствена проверка;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще предяви вещни искове – по чл.124 ГПК, ревандикационен (собственически) иск по чл.108 ЗС, както и негаторен (владелчески) иск по чл.109 ЗС;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви предостави съвети относно притежавани в съсобственост имоти – тяхното ползване, отдаване под наем, разпределение на отговорностите между различните съсобственици;
 • Адвокат от адвокатска кантора София ще Ви консултира относно имоти в режим на етажна собственост.

 

Адвокатска кантора София предоставя безценна защита и представителство
Адвокатска кантора София оказва необходимото правно съдействие при наказателни дела
Адвокатска кантора София Ви предлага адекватна юридическа помощ при административни производства
Адвокатска кантора София е добър помощник в сферата корпоративното право
Адвокатска кантора София е добър помощник в областта на вещното право