Доказва ли неподписаната фактурата сключен договор между търговци?

Неподписаната фактура не доказва съществуването на договор

Можем ли да спечелим дело когато нямаме сключен писмен договор, а само издадена фактура, която не е подписана от получателя?

Неподписаната фактура не доказва съществуването на договор

Ако имате несъбрани вземания по фактури, които сте издали на Ваши контрагенти, то несъмнено сте се запитвали какви права имате и как да съберете вземането си по тези фактури. Затова в тази статия ще обясним какво доказва издадената фактура и защо трябва да водим редовно счетоводствотo си.

Обикновено при осъществяване на дейността си търговците не сключват писмен договор, а издават данъчна фактура. За да може да защитите правата си, то е хубаво да обърнем внимание на следното:

Имате неподписана от Вашият контрагент фактура:

Когато фактурата не е подписана, то от изключително значение е дали същата е отразена в счетоводните регистри на двете страни и дали е ползван данъчен кредит по нея. Когато фактурата не е вписана в дневниците за покупко-продажби и справките – декларации по ЗДДС, не е ползван данъчен кредит от задължената страна и не е подписана от получателя, тази фактура по себе си не установява получаване на стока, нито доказва сключване на договор за търговска продажба. Една такава фактура не представлява годно доказателство за извършени фактически действия по получаване и приемане на стоките, нито пък доказателство за обвързаност между страните по силата на договор за търговска продажба.

Възниква ли проблем когато фактурата е подписана от лице което няма представителна власт ? Обикновено в търговската практика, фактурата бива подписвана от служители на получателя на стоката или услуга или от други лица с неизвестно качество. Това не е притеснително. Когато фактурата е осчетоводена, включена в дневника за покупките и за нея е ползван данъчен кредит, се приема, че търговецът е потвърдил извършените от трети лица действия по приемане на стоките.

Какво е значението на счетоводно отразената фактура?

Когато фактурата не е подписана, но е отразена в счетоводството на купувача, включена  е в дневника за покупко-продажбите по ДДС и е ползван данъчен кредит съгласно ЗДДС, фактурата представлява недвусмислено признание на задължението и доказва неговото съществуване. Т.е. осчетоводени фактури независимо дали са подписани или не доказват получаване на договорената услуга.

Какво е значението на редовно водено счетоводство?

Счетоводни книги представляват вторични счетоводни документи съобразно класификацията по Закона за счетоводството.

При един бъдещ спор, вписвания в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност. Несъставената съобразно действащите правила счетоводна книга няма доказателствена сила за вписаната в нея стопанска операция, поради което осъществяването й се установява само с други допустими за това доказателства. Тежестта за установяване както на редовността на счетоводните книги, така и на осъществяването на възпроизведени в счетоводните записи факти, е на страната, позоваваща се на тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *