Какво да правим ако Наказателното постановление (НП) е издадено след срока и как да защитим правата си?

Наказателно постановление

Наказателното постановление се издава въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на административен орган – такива са например МВР, РИОКОЗ, НАП, агенция „Митници” и други.
От момента на връчването на Наказателното постановление започва да тече 7-дневен срок за обжалване пред съда. Подлежат на обжалване всички НП, освен тези, за които законът изрично предвижда, че са необжалваеми.

Ако са изминали повече от 6 месеца между момента на съставяне на АУАН и издаване на Наказателното постановление, то тогава е налице нарушение на чл. 34, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Съгласно тази разпоредба образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено НП в шестмесечен срок от съставянето на АУАН. Много често наказващите органи издават Наказателното постановление след установеният срок, като смятат, че лицата не са запознати с правата си и няма да обжалват постановлението. Затова задължително следва да подадете жалба срещу Наказателното постановление. Жалбата се подава чрез органа, който е издал Наказателното постановление до съответния районен съд. Административният орган е длъжен в 7-дневен срок да комплектова цялата преписка и заедно с жалбата да я изпрати до съда, в района, на който е извършено нарушението.

В жалбата задължително се посочват данните на жалбоподателя – три имена, ЕГН, адрес, телефон, електронен адрес, ако има такъв. Означава се обжалваното наказателно постановление и органа, който го е издал.
В жалбата трябва да бъде описано всичко, което се счита за незаконосъобразно или пък несправедливо, както и какво се иска от съда, в случая отмяна на издаденото НП, но в други случаи може да се иска примерно намаляване размера на наложена санкция.

От съществено значение е да се има предвид, че жалбата пред съда спира изпълнението на постановлението. Това означава, че глобата не може да бъде събирана, включително и принудително, преди да се произнесе съдът с решение. Това решение може да се обжалва пред съответния окръжен съд. Много важно е да не се заплаща наложената глоба, ако е налице намерение тя да се обжалва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *