Обезпечаване претенциите на кредитори, доставчици, вземания и други права към длъжниците

Обезпечаване и права към длъжниците

Обезпечението на иска цели да предостави привременна защита на спорното право, докато спорът е висящ, срещу такива недобросъвестни действия на ответника/длъжника, които биха затруднили или осуетили удовлетворяването на ищеца (най-често – разпореждане с имуществото, вследствие на което ищецът се поставя в невъзможност да се удовлетвори). Посредством обезпечението, без да се предрешава спора, се съхранява съществуващото фактическо и правно положение, до влизане в сила на съдебното решение, което окончателно ще разреши спора.

Обезпечителната защита цели бързина и внезапност – затова на ответника не се връчва препис от молбата за обезпечаване на иска. По тази причина и компетентният съд при обезпечаване на бъдещ иск може да бъде съдът по местожителството на самия молител (т.е. съдът до който той може веднага да се обърне).

Кои искове/претенции могат да се обезпечават?

Може да се обезпечава всеки иск/претенция (парична или друга такава) без значение вида на търсената защита.

Срок – когато се иска обезпечаване по висящо дело, молбата по Гражданският процесуален кодекс може да се подаде във всяко положение на производството, включително и на втора инстанция.

Обезпечителни мерки

Обезпечителни мерки – според чл.397, ал.1 ГПК това са: възбрана върху недвижим имот, запор върху движими вещи, вземания, банкови сметки и други подходящи мерки:

  • Спиране на принудителното изпълнение – при оспорване на вземането, за чието събиране е образувано изпълнителното производство.
  • Спиране на строителството – при предявен собственически иск за осъждане на ответника да преустанови строителните работи в имота на ищеца.

Когато се иска запор върху банкова сметка, достатъчно е да се посочи банката (т.е. задълженото лице по вземането), без № на банкова сметка. Допустимо е да се иска и наложи запор изобщо върху банковите сметки на ответника в една или няколко конкретни банки, тъй като запорът се налага до размера на исковата сума по една от сметките (стига наличността по нея да е достатъчна), а не върху пълния размер на сумата по влога, респ. влоговете. Съдът следва да допусне запор върху посочените от молителя сметки, като в крайна сметка самото действие на запора ще настъпи по отношение на сметката, в която има достатъчна наличност, а ако са налице няколко такива сметки – по отношение само на една от тях (това ще се установи, след като съдебния – изпълнител изпрати запорно съобщение до съответната банка).

При запорите на банкови сметки следва да се отбележи, че при незнание от страна на кредитора относно конкретната банка е възможно да се направи проучване посредством публични източници (тази хипотеза е възможна само при (фирми) юридически лица) и да се установят банковите сметки. Ако не е налична информация може да се наложат запори във всички банки опериращи на територията на страната.

Цел на обезпечителното производство

Резюме: Целта на обезпечителното производство е внезапна, адекватна и навременна защита правата и вземанията на кредитора спрямо свои недобросъвестни длъжници. В много силна степен практиката показва, че при сериозни задължения (независимо дали са към държавата или към (доставчици) кредитори/ длъжниците се освобождават от цялото притежавано имущество /недвижими имоти, авоари по банкови сметки, движими вещи от всякакъв характер – МПС-та и др.) и по този начин си осигуряват едно спокойствие, поради факта, че вземанията към тях ще останат неудовлетворени. Както по-горе намекнахме, простата причина затова са празните банкови сметки и разпродаденото имущество.

Ето защо, от Адвокатска кантора Иванчов & Партньори считаме за ефективен именно този способ за събиране на Ваши вземания и удовлетворяване на каквито и да е претенции, с оглед превантивната функция от освобождаване на длъжника от своето имущество.

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *