Административното право е изключително важен отрасъл от правото, регулиращ главно, но не само, отношенията между граждани и държавата от една страна и държавата и юридическите лица от друга. От значение е при разглеждане разделението на властите. Законодателната власт и в частност народното събрание изготвя и приема законите в страната, изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет привежда законите в действие, а третата власт – съдебната следи за тяхното правилно прилагане. Тук се включват всички процедури свързани с администрацията, като издаване на разрешителни, лицензии, актове и други. В този отрасъл попадат различни процедури по обжалване отказите по направени искания пред държавните институции. Влизат процедури по обжалване предвидени в нормативни актове, а именно: Закона за концесиите, Закона за обществените проръчки, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, актове на държавната и общинска администрация и др. Компетентните съдилища, оправомощени да разглеждат административни спорове са Административните съдилища и Върховния Административен съд /ВАС/, като производството е двуинстанционно. Първа инстанция е Административен съд, а втора ВАС. Възможно е производството да се развие като първа инстанция и пред ВАС, като втора отново ще бъде същият съд.  В заключение бихме могли да кажем, че в този правен сектор заинтересованите субекти биха могли да търсят своите права относно действия или бездействията на държавните органи, както и да изискват необходимите за техните интереси книжа и документи. В сферата на Административното право Иванчов и Партньори предлагаме следните услуги, но не само:

Административно право

  • Цялостна комуникация с държавни органи, във връзка с административни процедури;
  • Цялостна комуникация с общински органи, във връзка с административни процедури;
  • Обжалване на административни актове от всякакъв характер издадени от общини, агенции, комисии, ведомства, Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Държавна агенция по хазарта, Държавната автомобилна администрация /ДАИ/, КАТ и др.;
  • Обжалване на наказателни постановления;
  • Търсене отговорност на държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за причинените от тях вреди /ЗОДОВ/;
  • Подпомагане на чуждестранни физически и юридически лица, във връзка административни процедури;
  • Правна помощ на чужденци относно придобиване статут на пребиваване, граждансто, визи и комуникация с посолства;
  • Оказване на съдействие, във връзка с придобиване на лицензии и разрешителни в строителната сфера, заложни къщи, превози на товари и пътници и др.;
  • Подготовка на книжа и документи за обществени поръчки;
  • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции;