Банковите институции са част от живота на всеки гражданин, търговско дружество или друга форма на корпоративна структура. На почти всеки се е налагало да комуникира с банковите учреждения по различни поводи. Налице са редица нормативни актове регулиращи сектора, като Закона за кредитните институции, Закона за гарантиране влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност и други.

Множество са услугите предлагани в банковия сектор, като потребителски, ипотечни и други кредити, както и обслужването им. Овърдрафти, касаещи отношения относно левови и валутни сметки, банкови гаранции, въпроси по общи условия и т.н. Потребителския кредит в най-голяма степен засяга гражданите, като поводът за прибягване до подбен вид услуга е доста широк – от ремонт на жилище, покупка на автомобил, пътуване, като в тази хипотеза кредити обиковенно са краткосрочни. Ипотечните кредити от своя страна са дългосрочни и нормално варират от 20 до 35 години. В тези случаи физически и юридически лица задоволяват своите потребности чрез покупката на недвижим имот, като за гарантиране при неизпъление на погасителния план, по кредита се учредява тежест /ипотека/ върху закупения недвижим имот. Друга услуга предлагана от кредитните институции е Банковата гаранция и същата може да се определи, като намеса на банката в една търговска сделка, чрез която банката става гарант по едно вземане.

В наши дни също така изключително актуално е бизнес кредитирането, при което собственици на вече съществуващ бизнес или стартиращи предприемачи са решили да подпомогнат своята идея или виждане. Независимо дали визията е в своя генезис или вече съществува, допълнителното финансиране е олекотен способ за нейното реализиране, като банките вече са обособили центрове за бизнес клиенти, които не само кредитират, но и съдействат на предприемачите. Разбира се това звучи в голяма степен привлекателно, но не можем да не отбележим, че вземанията на банките са привилигировани и следва внимателно да прецизираме всеки детайл от комуникацията и съответните книжа и документи преди подписването им.

Като неизменен стълб от обществено-икономическия живот на всеки от нас преди сключване на каквата и да е сделка или договор с банка от „Иванчов и Партньори” задължително препоръчваме консултация с адвокат, като предлагаме следните услуги:

Банково право

  • Правни консултации относно потребителски кредити;
  • Юридическа подкрепа, във връзка с ипотечни кредити;
  • Консултиране по обърдрафти, валутни операции и общи условия;
  • Цялостно правно обслужване касаещо бизнес кредитиране на стартиращ и вече съществуващ бизнес;
  • Процесуално представителство пред съдебната система, във връзка със задължения към банки и други кредитни институции;
  • Всеобхватно правно обслужване на банкови и небанкови кредитни институции;