Съгласно чл.19, ал.1 от Конституцията на Република България „Икономиката се основава на свободна стопанска инициатива“. Чл.1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ гласи, че „ЗЗК има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност“. Най-общо казано ЗЗК цели да прекрати и преустанови недоросъвестни търговски практики, които по някакъв начин биха могли да нарушат принципите на конкуренцията. Уредена е защита срещу споразумения, монополи, злоупотреби с по-силни позиции при договаряне и др. Регулиран е и контролът върху концентрациите между предприятия. Държавният орган, контролиращ сферата на този отрасъл, е Комисията за защита на конкуренцията.

Материята е твърде широка, за да обхванем всички хипотези на сферата и затова ще наблегнем върху най-актуалните въпроси:

  1. Монопол – структура строго оперираща на един пазар, категоризирана като единствен продавач, без опцията за алтернативна продукция. Самото значение идва от гръцки произход и означава – „продавам сам“. В условията на свободна конкуренция подобни практики са абсолютно забранени. Единствените изключения са предвидени относно държавни монополи за определени сектори, а именно: железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества, като това е предвидено в Конституцията.
  2. Господстващо положение – предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.
  3. Забрани за нелоялна конкуренция – тук са предвидени различни хипотези, при които може да се навредят интересите на конкурентите, като разгласяване на неверни обстоятелства, недобросъвестно привличане на клиенти, въвеждане в заблуждение, заблуждаваща и сравнителна реклама, имитация и др.

Производствата се образуват по решение на самата Комисия за защита на конкуренцията, по искане на прокурора, по инициатива на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени и при други хипотези предвидени в закона. При установяване на нарушения Комисията налага имуществени санкции в размер до 10 процента от общия оборот за предходната финансова година. Възможно е и налагане на глоби на физически лица, като същите са в размер от 500 до 50 000 лева. Решенията на Комисията се обжалват по реда на Администативно-процесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

В сферата на конкурентното право в „Иванчов и Партньори“ предлагаме следното:

Обществени поръчки

  • Становища касаещи конкурентното право;
  • Подготовка на  Искания за установяване за нелоялна конкуренция пред КЗК за извършени нарушения;
  • Изготвяне на отговори по постъпили Искания за установяване за нелоялна конкуренция;
  • Комуникация с КЗК по възникнали въпроси;
  • Процесуално представителство и обжалване решения на КЗК пред Върховния административен съд.