Ако Вие сте компания, която има необходимост от специалисти в областта на потребителското право, като промоции, реклами, търговски практики и др., то Ви сте на правилното място.

Потребителското право е дял, който се занимава с отношенията между физическите лица, в качеството им на потребители на стоки и услуги, и търговците на такива стоки и услуги. Нормативният акт, уреждащ тези отношения, е Законът за защита на потребителите. Органът, който следи за спазване на законовите изисквания и правилното им прилагане, е Комисията за защита на потребителите /КЗП/.

Предмет на значителен контрол от страна на КЗП са клаузите на общите условия, генерирани от търговците, и по-точно за това дали същите съдържат неравноправни моменти. Неравноправна клауза в договор, сключван с потребител, е уговорка във вреда на потребителя, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя; освобождава от отговорност или ограничава отговорността на производителя, търговеца или доставчика, произтичаща от закон, в случай на смърт или телесни повреди на потребителя, причинени в резултат на действие или бездействие от страна на търговеца или доставчика; изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или доставчика или на друго лице при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения. Включително изключва възможността за прихващане на задължение към търговеца или доставчика с друго насрещно вземане, което има спрямо него; задължава потребителя при неизпълнение на неговите задължения да заплати необосновано високо обезщетение или неустойка и други клаузи, поставящи подобни условия. Неравноправните клаузи в договора са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално.

Друга, интересуваща КЗП тема, е тази за нелоялната търговска практика. Според ЗЗП търговската практика е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена, или на средния член от групата потребители, когато търговската практика е насочена към определена група потребители.

Най-често Комисията назначава извършването на проверка поради подаден сигнал или жалба, както и при самосезиране. Ако прецени, че има извършено нарушение, КЗП издава акт за установяване на административно наказание по реда и условията, предвидени в ЗАНН /Закон за административни наказания и нарушения/. В случай, че актът бъде потвърден, се издава наказателно постановление за налагане на наказание – глоба.

От адвокатска кантора „Иванчов и партньори” Ви предлагаме следните, макар и неизчерпателно изброени услуги в областта на потребителското право:

  • Правно съдействие при изготвяне на Общи условия, договори от разстояние;
  • Подкрепа при предявени рекламации от потребители;
  • Представителство пред Комисия за зашита на потребителите, както и пред българските съдилища;
  • Съдействие при преговори за извънсъдебно уреждане на спор, вкл. сключване на споразумение;
  • Становища и анализи при претенции за заплащане на вреди от дефектни стоки.
  • Съдействие при инициативи касаещи реклами, промоции, търговски практики и др.;
  • Цялостна и всеобхватна подкрепа касаеща потребителско право.

Ако желаете да помогнем и на Вас да решите правни въпроси свързани с потребителско право, свържете се с нас на тел. +359 893 483 463 или на имейл адрес: lawyer@ivanchovandpartners.com