Събиране на вземания и обезпечения на искове

Вземането представлява право на едно лице, наречено кредитор, да иска от друго лице, наречено длъжник, определена парична сума, изискуема по силата на сключен между тях договор /търговски, облигационен, фактури и пр./ или въз основа на други юридически факти – неоснователно обогатяване, водене на чужда работа без пълномощие и др. Два са способите, чрез които кредиторът може да събере вземанията си – доброволен/извънсъдебен или съдебен. Чрез пристъпването към извънсъдебния способ се цели уреждане на отношенията между кредитора и длъжника без намесата на държавни органи. Водят се преговори и чрез взаимни отстъпки, приемливи и за двете страни, се стига до сключване на споразумение. В случай, че длъжникът не заплати доброволно претендираното парично вземане, то кредиторът разполага с единствената възможност да стартира съдебно производство, чиято цел е да се снабди с изпълнително основание, след което чрез помощта на съдебен изпълнител принудително да удовлетвори своята претенция срещу недобросъвестния си длъжник.

Съдебните производства от своя страна биват общ исков процес и заповедно производство. Заповедното производство е специално съдебно производство, при което се стига до снабдяване на кредитора с изпълнителен лист, в случай че длъжникът не оспори дължимостта на вземането си в определен срок или оттегли възражението си, като държавната съдебна такса е два пъти по-ниска от таксата при общия исков процес. В противен случай се преминава от заповедно производство към общ исков процес.

Най-добрата развръзка несъмнено би била осъждането на Вашия длъжник и получаването на положително съдебно решение, но това все още не е достатъчно, за да получите удовлетворение на вземането си. Необходимо е да бъде стартирано производство по принудително изпълнение. В България такова може да се образува само пред частен или държавен съдебен изпълнител, който притежава съответната правоспособност, придобита по ред и начин, предвидени в закон. Необходимо е да се подаде молба за започване на изпълнително производство, като процесуалната бързина и компетентност са изключително важни при избора на съдебен изпълнител. От адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ можем да Ви бъдем изключително полезни при проучването и намирането на орган по принудително изпълнение, който да отговаря на всички изисквания, необходими за ефективното и своевременно събиране на вземания.

Необходимо е също така в хода на производството съдебният изпълнител непрекъснато да бъде сезиран с молби, с конкретно посочване на способите за изпълнение, които да бъдат предприети в хода на производството срещу длъжника и в резултат на които да се стигне до реално събиране на вземанията Ви. Възможно е Вашият длъжник към момента на образуване на изпълнителното производство привидно да не разполага с парични средства, като именно тук е важно да се обърнете към компетентен юридически специалист, който да следи непрекъснато имущественото му състояние чрез снабдяване на необходимите справки и своевременно изчерпателно посочване на правилните способи.,

Обезпечително производство:

Друг много важен момент за своевременното събиране на вземане е налагането на обезпечителни мерки като запор на банкови сметки, възбрана, спиране на МПС от движение и др. Тези мерки могат да бъдат наложени само от съд при образувано обезпечително производство. Такова производство може да се образува както по време на висящ исков процес за осъждане на длъжника, така и преди въобще да е била подадена искова молба, тъй като непосредствената му цел е да бъде изненадан длъжникът, за да може да не разпродаде и скрие имуществото си като научи, че има вероятност да бъде започнато принудително изпълнение срещу него.

Ние от адвокатска кантора „Иванчов и партньори” можем да Ви съдействаме чрез, но не само:

  • Правна консултация и съдействие за подаване на молба за обезпечение на бъдещ иск;
  • Юридическа помощ при събирането и комплектоването на доказателства, необходими, за да бъде допуснато обезпечение, тъй като съгласно закона е необходимо да бъдат представени убедителни писмени доказателства
  • Съдействие при избор на подходяща обезпечителна мярка /като запор на банкови сметки, възбрана на недвижими имоти, запор на МПС и др./;
  • Образуване на исково производство за събиране на вземането;
  • Образуване на заповедно производство за снабдяване със заповед за изпълнение и изпълнителен лист;
  • Процесуално представителство и защита;
  • Избор на подходяща съдебна процедура, съдебен изпълнител и съдействие по образуване на изпълнително производство;
  • Проучване на имущественото състояние на търговското дружество /вкл.справки в Търговския регистър, Агенция по вписванията, БНБ, КАТ и пр./;
  • Кореспонденция със съдебния изпълнител и подаване на молби с конкретни изпълнителни способи.

Ако желаете да помогнем и на Вас да решите правни въпроси свързани със събиране на вземания, свържете се с нас на тел. +359 893 483 463 или на имейл адрес: lawyer@ivanchovandpartners.com