Може ли да ни бъде наложена забрана след напускане на работното ни място да НЕ работим в конкурентна фирма?

Забрана да се работи в конкурентна фирма

ПОРАЖДА ЛИ ДЕЙСТВИЕ забраната да се работи в конкурентна фирма след напускане?

Много често при сключване на трудов договор, работодателя уговаря клауза, че след напускане на работното място, работника няма да има право, определен период от време, да работи в конкурентна фирма. Една такава клауза обаче е изцяло незаконна, тъй като противоречи на  конституционно признатото право на труд, а ограничаване на правото на бъдещо полагане на труд не се допуска.

Такива задължения, които някои работодатели се изкушават да записват в трудовите договори на работниците и служителите, нямат правна стойност. Работодателите не могат да забранят на служителите бъдещи им трудови взаимоотношения.  Работодателят няма право да налага забрана на служителите си, които са се специализирали в определена област, да не упражняват своята професия след прекратяване на трудовите си правоотношения.

Няма пречка обаче в договора да се запише, че  докато трае трудовото правоотношение, а и след неговото прекратяване, работника е длъжен да пази производствените и търговски тайни на работодателя. По смисъла на закона „производствена или търговска тайна“ са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. (§ 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията)

Важно е да се знае, че страните не могат да се позовават на недействителност на трудовия договор или на отделни негови клаузи, докато тя не бъде изрично обявена и решението не им бъде връчено.

 

Настоящата статия не представлява правно становище или правен съвет. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *