АДВОКАТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Адвокат застрахователно право – безценен при сключването на застрахователни договори

Със застрахователния договор /Договор за застраховка/ срещу заплащане на премия от страна на застрахованото лице, застрахователят насрещно се задължава да поеме даден застрахователен риск, като при настъпване на конкретно застрахователно събитие да заплати определена застрахователна сума или обезщетение. Застрахователното събитие е неблагоприятно такова, което изрично е посочено в условията на застрахователния договор. Застрахователният договор задължително се сключва в писмена форма, като най-често към индивидуалния договор има общи условия, които се връчват на застраховащото лице още при сключването му, ето защо е добре да се обърнете към адвокат застрахователно право.

Адвокат застрахователно право ще Ви бъде полезен при изготвянето на застрахователен договор.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви съдейства относно сключването, изменението, действието и прекратяването на застрахователен договор.

Адвокат Застрахователно право 1
Адвокат застрахователно право – Въпроси късаещи комплексно застраховане

Адвокат застрахователно правоопитен консултант както в задължителното, така и в доброволното застраховане

Задължителното застраховане у нас може да бъде предвидено по силата на нормативен акт. Така например в Кодекса на застраховането е предвидено ззадължително  застраховане на гражданската отговорност на автомобилистите, пътниците в обществения транспорт и др. За отделни категории лица, които упражняват определена професия, също се предвижда задължително застраховане. Такива лица са адвокатите /вкл.адвокат застрахователно право/, нотариусите, съдебните изпълнители и др. Доброволното застраховане от своя страна предполага личен застрахователен интерес на застраховащия за определен риск –  негово имущество, живот, здраве и т.н. Това дали ще бъде сключен застрахователен договор, или не зависи изцяло от волята на застраховащия, който обаче е добре да се обърне към адвокат застрахователно право за подкрепа.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви предостави необходимата информация и съдействие както в областта на задължителното, така и в областта на доброволното застраховане.

Адвокат застрахователно право – оказва необходимото съдействие при задължителна гражданска отговорност на автомобилистите

Законът задължава всяко лице, което притежава моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България и което не е спряно от движение, да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

            Целта на застраховката е да покрие отговорността на физическите и/или юридическите лица, в случай че същите причинят вреди на трети лица и по силата на един или друг граждански закон следва да понесат гражданска отговорност. В случай, че причините вреди или на Вас са причинени такива е добре да се обърнете към адвокат застрахователно право.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви предостави консултации по отношение на задължителното застраховане на автомобилистите.

Адвокат Застрахователно право 2
Адвокат застрахователно право – Консултации и представителство при ПТП

Адвокат застрахователно право – съвети по задължителните застраховки на работници и служители

При определени условия работодателят задължително следва да осигури своите работници за риска трудова злополука. Условията и предпоставките за възникване на задължението на работодателя да застрахова работниците, са предвидени в Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, като е добре да се обърнете към адвокат застрахователно право за подробна консултация. Тази застраховка покрива рисковете смърт на работника, трайна неработоспособност, както и временна неработоспосбност.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви съдейства изцяло относно сключването, действието и изпълнението по договор за задължителна застраховка „трудова злополука“. 

Адвокат застрахователно право – съвети за задължително застраховане в строителството

На задължително застраховане подлежи професионалната отговорност на лица за причинени вреди в строителната дейност. Лицата, които следва да бъдат застраховани, са проектантът, консултантът, строителят, както и лицето, упражняващо строителен надзор. Обърнете се към адвокат застрахователно право, в случай че упражнявате дейност като:

  • Проектант;
  • Строител;
  • Консултант по предоставяне на оценка за съответствието на инвестиционния проект и необходимите изисквания за строежите;
  • Лице, което упражнява строителен надзор;
  • Лице, упражняващо технически контрол.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви съдейства изцяло относно сключването, действието и изпълнението на застрахователни договори за професионална отговорност на лица, участващи в строителния процес. 

Адвокат застрахователно право предприема действия, насочени към изплащане на застрахователно обезщетение

Адвокат Застрахователно право 3
Адвокат застрахователно право – Финансово застраховане

Съгласно чл.380 от КЗ, в случай че се е породило застрахователното събитие, застрахованият, който желае да получи обезщетение, е задължително първо да отправи писмена застрахователна претенция до застрахователя. Ведно с претенцията задължително законът изисква да бъдат представени и различни видове документи в зависимост от конкретния случай и вид застрахователно събитие. Така например при настъпило пътно-транспортно произшествие /ПТП/ е добре да се обърнете към адвокат застрахователно право, за да Ви консултира относно всички необходими документи.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви окаже безценна професионална помощ за предявяването на претенции за изплащане на застрахователни обезщетения.   

Адвокат застрахователно право оказва съдействие при лицензиране

За да бъде упражнявана дейност по застраховане, вкл. и като застрахователен брокер или посредник, е необходимо да бъде получен лиценз. В случай, че бъде отказано издаването на лиценз, лицето няма право по никакъв начин да упражнява дейност по сключване на договори, с които се поема застрахователен риск, поради което е добре предварително да се консултирате с адвокат застрахователно право. Комисията отказва издаването на лиценз за застраховане или за презастраховане, когато например капиталът на заявителя не отговаря на изискуемия по Кодекса за Застраховането минимум, член от управителния и/или контролния орган на молителя, не отговаря на изискванията на закона, налице са пречки за ефективно упражняване на надзорни функции на комисията или на заместник-председателя и много др. 

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат застрахователно право, който ще Ви окаже цялостно съдействие по събиране, комплектоване и подаване на всички необходии документи по закон за получаването на  лиценз за упражняване на застрахователна дейност.

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства и не само ……………….:

Адвокат Застрахователно право 4
Адвокат застрахователно право – Съдействие относно здравно застраховане

Адвокат застрахователно право ще Ви представлява и ще защитава интересите Ви пред застрахователни компании, застрахователни брокери и посредници;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за доброволно и извънсъдебно уреждане на отношенията си със застрахователя;

Адвокат застрахователно право, в случай че не бъде постигнато съгласие, ще завежда от Ваше име съдебни искове срещу застрахователни дружества за неизплатени, но дължими застрахователни обезщетения;

Адвокат застрахователно право ще Ви представлява пред всички съдебни инстации на територията на Република България;

Адвокат застрахователно право ще осъществява процесуално представителство пред Гаранционен фонд;

Адвокат застрахователно право ще извърши професионален и правен анализ на риска;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване на Договор за застраховка „гражданска отговорност“;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване, изпълнение и прекратяване на Договор за застраховка „автокаско на автомобилите“;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване на Договори за застраховка „живот“;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване на Договори за медицински застраховки;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване на Договори за застраховка на карго;

Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства за сключване на Договори за застраховка „помощ при пътуване“;

Адвокат застрахователно право ще отправя обосновани писмени претенции пред застрахователя;

Адвокат застрахователно право ще подава жалби до Комисията за финансов надзор;

В случай, че сте застрахователен агент/брокер адвокат застрахователно право ще предостави необходимите консултации относно данъчното третиране;

Адвокат застрахователно право ще Ви консултира относно застраховането на професионалната отговорност на лекар;

Адвокат застрахователно право ще Ви предостави констултации относно застраховането на фирмено имущество – вкл. за индустриален пожар, авария на машини и прекъсване на бизнес;

Адвокат застрахователно право ще Ви консултира относно застраховки на домашно имущество, вкл. при кражба, грабеж и пр.

Адвокат застрахователно право ще Ви консултира относно обществени поръчки за застрахователни и финансови услуги;

Адвокат застрахователно право ще Ви съветва за всички законодателни промени в областта на застраховането;

Адвокат застрахователно право ще Ви бъде полезен в областта на морското застраховане;

Адвокат застрахователно право ще Ви е от помощ в селскостопанското застраховане;

Адвокат застрахователно право ще Ви е нужен като консултант при авиационно застраховане;

Адвокат застрахователно право ще Ви съветва относно ДДС при застрахователни продукти;

Адвокат застрахователно право ще Ви е нужен и при застраховането с международен елемент;

Адвокат застрахователно право ще Ви бъде от помощ и по всякакви други въпроси в сферата на застраховането!

 

Адвокат застрахователно право – безценен при сключването на застрахователни договори
Адвокат застрахователно право – опитен консултант както в задължителното, така и в доброволното застраховане
Адвокат застрахователно право – оказва необходимото съдействие при задължителна гражданска отговорност на автомобилистите
Адвокат застрахователно право – съвети по задължителните застраховки на работници и служители
Адвокат застрахователно право – съвети за задължително застраховане в строителството
Адвокат застрахователно право предприема действия, насочени към изплащане на застрахователно обезщетение
Адвокат застрахователно право оказва съдействие при лицензиране
Адвокат застрахователно право ще Ви съдейства и не само