АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Желаете да закупите недвижим имот или да продадете свой собствен? Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде изключително полезен при сключването на сделки с имоти. Своевременната консултация и правно съдействие, предоставени от Адвокат недвижими имоти, биха Ви предпазили от множество злоупотреби и измами. Най-често продажбата или покупката на имот се осъществява в три фази:

Адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства при предварителното проучване на имота

Адвокат Недвижими имоти 1
Адвокат недвижими имоти – Професионална подкрепа

Преди да се обвържете с какъвто и да е договор, е необходимо да бъдат извършени надлежно определени справки от Адвокат недвижими имоти, с цел да получаване на по-подробна информация за желания имот:

  • Адвокат недвижими имоти ще проучи какъв е конкретният статут на имота и неговото предназначение;
  • Адвокат недвижими имоти ще извърши проверка на всички необходими документи за прехвърляне на собствеността пред нотариус;
  • Адвокат недвижими имоти ще проучи историята на имота и по-точно дали са налице тежести, които да го обременяват.  Проверката за тежести, която ще извърши адвокат недвижими имоти при закупуването на недвижим имот, е абсолютно  задължителна с цел да бъдат защитени правата и интересите на купувача. Без компетентна подкрепа от адвокат недвижими имоти съществува риск да бъде закупен имот, обременен с вещни тежести, а това са ипотеки, възбрани, налични сервитути и пр. Поради това е добре да се доверите на компетентен адвокат недвижими имоти, който да Ви съдейства за отстраняването на този риск, чрез справка в Агенция по вписванията за наличието или липсата на вещни тежести отново извършвана от адвокат недвижими имоти.
  • В случай, че сте от страната на купувача, адвокат недвижими имоти ще поиска и справка за физическото лице – продавач за семейното му положение към момента на придобиване на имота, а когато продавачът е ЮЛ – справка за актуално състояние в Търговския регистър.

Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде полезен при изготвянето и сключването на предварителен договор

След като бъдат извършени необходимите справки и адвокат недвижими имоти Ви увери, че сделката спокойно може да бъде изповядана, се преминава към втора фаза – сключване на предварителен договор. Адвокат недвижими имоти информира, че този договор всъщност представлява едно „съглашение“ на страните за сключване на окончателен договор. Въпреки, че с него не се прехвърля още собствеността върху имота, то отново ще Ви е нужна помощ от адвокат недвижими имоти, тъй като законът е поставил изисквания за неговата валидност.

Адвокат Недвижими имоти 2
Адвокат недвижими имоти – Покупко-продажби

На първо място, адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства за формулирането на съответните договорни клаузи. Същите трябва да се отнасят до съществените условия на окончателния договор, или казано по друг начин – основните пунктове, по които сте се договорили устно с другата страна, като срок за сключване на окончателен договор, продажна цена, индивидуализация на желания имот и други и именно за това Ви е необходим адвокат недвижими имоти.

На второ място, адвокат недвижими имоти ще Ви консултира относно условията, които другата страна настоява да бъдат включени в самия писмен договор и по-точно дали същите не предвиждат „уловки“ за Вас. Адвокат недвижими имоти подчертава, че въпреки в закона не е предвидено като задължение, в живота много често при подписването на предварителен договор, купувачът заплаща на продавача сума в определен размер – най-често 10% от уговорената цена за имота. Адвокат недвижими имоти ще Ви консултира относно характера на тази сума – дали е уговорена като авансово плащане или задатък, тъй като последиците, в случай че договорът бъде развален, са различни.

На трето място, в случай че желаете да закупите недвижим имот посредством банков ипотечен кредит, адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства изцяло при снабдяването с многобройните документи, които банките изискват, за да дадат одобрение за отпускане на кредитна сума.

Адвокат недвижими имоти ще Ви помогне  при сключването на окончателен договор

След като адвокат недвижими имоти Ви помогне да се снабдите с всички необходими справки и уговореният срок за сключване на окончателния договор. Адвокат недвижими имоти ще Ви консултира за преминаване към нотариално изповядване на сделката и прехвърляне на правото на собственост върху имота. Със своите знания и опитност адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства при намирането на компетентен нотариус, чийто район на действие следва да съвпада с този на местонахождението на имота. Адвокат недвижими имоти подчертава, че изготвянето и подписването на нотариалния акт не може да се осъществи без да бъдат представени необходимите документи, за издаването на които, адвокат недвижими имоти ще Ви окаже пълно съдействие.

Адвокат Недвижими имоти 3
Адвокат недвижими имоти – Взаимоотношения във връзка с недвижимите имоти

Адвокат недвижими имоти информира, че след изповядване на сделката /а по уговорка между страните може и преди това/ се преминава към предаване на владението върху имота. Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде полезен, тъй като е необходимо да бъде съставен приемо-предавателен протокол, който да отразява състоянието, в което се намира имотът. Адвокат недвижими имоти акцентира, че противен случай се счита по отношение на вещта за приета в добро състояние и на по-късен етап не можете да правите възражения за такива щети, които сте могли да видите с „просто око“. В случай, че се обърнете към нас в един по-късен момент след изповядване на сделката, без значение дали сте на страната на купувача или продавача, адвокат недвижими имоти от нашата кантора ще Ви съдейства извънсъдебно или съдебно, в случай че сте предявили, респ. отправени са към Вас претенции за обезщетение и/или поправяне на щети и повреди.

Съдействие от адвокат недвижими имоти – най-доброто решение при покупка на ипотекиран имот

В случай, че адвокат недвижими имоти Ви информира, че върху имота има вписана ипотека, то това не бива да Ви отказва, тъй като сделка с предмет ипотекиран имот е много често срещано явление в практиката, като същото не предизвиква несъотвествия.

Адвокат недвижими имоти ще Ви помогне при преговорите с банката на продавача. В случай, че хипотезата се окаже по-усложнена – и Вие желаете да закупите жилището с ипотечен кредит, то е необходимо да бъдат проведени едновременно двустранни преговори както с банката на продавача, така и с банката, към която сте се обърнали за финансиране. Адвокат недвижими имоти жизненоважно отбелязва, че ипотеката следва имота.

Адвокат Недвижими имоти 4
Адвокат недвижими имоти – Строителство на сгради

Адвокат недвижими имоти – полезен при строителството на бъдещи обекти

Адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства за изготвянето на договори за възлагане на строителство и СМР;

Адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства при съставянето на договори за строителен и авторски надзор.

Адвокат недвижими имоти ще съдейства за изваждане на разрешения за строеж, Акт 14, Акт 15, Акт 16 и всякакви други документи, изискуеми по българското законодателство.

Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде полезен, като Ви консултира за законови относно премахване или узаконяване на незаконни постройки и Ви съдейства за снабдяването с необходимите документи за това.

Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде от полза и при изготвянето на договори за управление на отпадъци

Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде полезен при изготвянето на споразумения с ваши съконтрагенти.

Адвокат недвижими имоти – безценен при сключването на договори за наем

Договорът за наем на недвижим имот е такъв договор, който се сключва ежедневно от стотици хора. Адвокат недвижими имоти ще Ви помогне изключително много в такъв момент, тъй като не винаги можете да защите вашите юридически права и интереси без значение дали сте от страната на наемодателя или наемателя.

Адвокат Недвижими имоти 5
Адвокат недвижими имоти – Цялостно правно обслужване касаещо недвижимо имущество

Адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства относно изготвянето на клаузи от договора за наем, отнасящи се до последиците при неизпълнение на договорни задължения.

Тъй като договорите за наем могат да бъдат както срочни, така и безсрочни, то адвокат недвижими имоти ще Ви консултира относно всички „капани“ на действието и на едните, и на другите. Възможността договора да бъдат прекратен, включително и предсрочно, както и последиците за Вас и отсрещната страна.

Много често в действителността се случва така, че наемате под наем имот и не след дълго собственикът решава да го продаде без дори да се допита до Вас. Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде много полезен чрез оказване на съдействие по вписване на договора Ви за наем в Агенция по вписванията. Юридическата помощ на адвокат недвижими имоти в такъв момент е от ключово значение, тъй като правото да ползвате имота в уговорения срок се запазва и същото може да бъде противопоставено и спрямо новия собственик, но само ако договорът Ви с наемодателя /предишния собственик / е бил вписан.

 

Адвокат недвижими имоти ще Ви съдейства при предварителното проучване на имота
Адвокат недвижими имоти ще Ви бъде полезен при изготвянето и сключването на предварителен договор
Адвокат недвижими имоти ще Ви помогне при сключването на окончателен договор
Съдействие от адвокат недвижими имоти – най-доброто решение при покупка на ипотекиран имот
Адвокат недвижими имоти – полезен при строителството на бъдещи обекти
Адвокат недвижими имоти – безценен при сключването на договори за наем