АДВОКАТ ТЪРГОВСКО ПРАВО

Помощ в бизнеса от адвокат търговско право след негативните промени от COVID19

По време на разпространилата се пандемия от COVID19 за много търговски предприятия възникнаха затруднения при осъществяването на стопанската им дейност. Всекидневно се правят прогнози за масови фирмени фалити и несъстоятелност. Адвокат търговско право може да Ви бъде изключително полезен при предотвратяването на негативните последици. Адвокат търговско право ще Ви съдейства относно предприемането на спешни действия, насочени към удовлетворяване на вземанията към Ваши съконтрагенти. Можете да се доверите на адвокат търговско право и в процеса на водене на преговори за сключване на споразумения за разсрочване или отсрочване на задължения.

Адвокат търговско право акцентира, в случай, че ако сте страна, която следва да изпълни задължение по търговска сделка, но срещате затруднения. Възможно е по повод разпространилата се пандемия и масовите ограничения, въведени не само в България, но и в почти всички страни, да не сте в състояние да изпълните своевременно поето от Вас договорно задължение. В търговския закон е предвидено, че такива извънредни обстоятелства или казано по друг начин –  „форсмажор“, водят до временното Ви освобождаване от отговорност. Адвокат търговско право може да Ви съдейства в такъв момент по повод отправени към Вас претенции и незачитане на извънредната обстановка.

Адвокат Търговско право 1
Адвокат Търговско право – Изготвяне на всякакъв вид търговска документация

Адвокат търговско право препоръчва, за да можете да се ползвате от разпоредбите на търговския закон, който изключва отговорността Ви, докато траят тези непредвидени обстоятелства, да се позовете на тази „форсмажорна пандемия“,  която ще Ви освободи от отговорност. Позоваването по своята същност представлява писмено уведомяване на другата страна, че поради разпространилата се пандемия и въведените ограничения, не сте в състояние временно да изпълните задълженията си. Адвокат търговско право може да Ви окаже безценна помощ, тъй като при липса на надлежно уведомяване и изложение на причините, поради които сте в невъзможност за изпълнение, дължите обезщетение на съконтрагента Ви за понесените от него вреди.

Адвокат търговско право информира, че Българската търговско-промишлена палата предоставя безценна услуга в подобна ситуация, а именно сертификат за форсмажор. Сертификатът има международна валидност и се издава както на български, така и на английски език. Целта на този документ е да предостави защита на предприятието Ви, понесло вреди, причинени от действието на непреодолима сила, каквато е COVID-19. Адвокат търговско право може да Ви съдейства за издаването на такъв документ, като прегледа и анализа договора, тъй като за да бъде издаден такъв сертификат, е необходимо да е налице клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне изпълнение на задължение по търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

В случай, че адвокат търговско право Ви съдейства като изпрати писмено уведомление до другата страна по търговския договор, то ще можете, докато трае извънредното положение по повод пандемията, да се освободите от отговорност. Адвокат търговско право подчертава, че неизпълнението в такъв случай няма да Ви донесе начисляване на неустойки и лихви за забава, както и обезщетение за неизпълнение.

Адвокат търговско право Ви препоръчва, ако извънредните обстоятелства продължат толкова дълго, че Вашият съконтрагент-кредитор или Вие нямате интерес от продължаване на действието на договора поради икономически причини, то може да се обърнете към адвокат търговско право за прекратяване на договора, като в този случай не се дължат неустойки и обезщетения.

Адвокат Търговско право 2
Адвокат Търговско Право – Подкрепа за бизнес растеж

Адвокат търговско право – безценен в производство по стабилизация

Ако икономическите сътресения са засегнали Вашето предприятие е добре да се обърнете към адвокат търговско право за помощ. Адвокат търговско право съобщава, че след промените в Търговския закон през 2017 г. се даде една допълнителна възможност за търговците, а именно т.нар. производство по стабилизация. Производството по стабилизиране на търговец има за цел да се предотврати откриването на производство по несъстоятелност чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията. Чрез Адвокат търговско право, по този начин, въпреки опасността от предстояща неплатежоспособност, се стига до запазване и  продължаване на дейността на търговеца. Производството по стабилизация се развива пред съд, поради което адвокат търговско право може да Ви съдейства както чрез предварителна консултация за възможността такава процедура да бъде открита спрямо особеностите и текущото положение на Вашето предприятие, така и при подготовката на необходимите документи.

Всяка сфера на стопанска дейност е специфична, затова адвокат търговско право от нашата кантора ще отдели необходимото време към всеки клиент, като съобрази всички особености. Адвокат търговско право, след прецизен и задълбочен анализ по всеки един поставен казус ще Ви информира и за видни и не толкова видни относими обстоятелства. Адвокат търговско право ще Ви предостави най-доброто решение не само от юридическа, но и от бизнес гледна точка.

Адвокат Търговско право 3
Адвокат Търговско право – Участие в преговори за максимални резултати

Адвокат търговско правонеобходим в производството по несъстоятелност

Адвокат търговско право информира, че производството по несъстоятелност може да бъде открито само по отношение на търговец, който е неплатежоспособен или свръхзадължен. Това производство протича дълго, има много специфични моменти при провеждането му, поради което без адвокат търговско право, който да окаже пълноценна юридическа помощ, ще Ви бъде трудно.

Адвокат търговско право ще направи подробен правен анализ на имущественото Ви състояние и ще прецени дали е налице основание за откриване на производство по несъстоятелност;

Адвокат търговско право ще Ви помогне при съставянето и подаването до компетентния съд на молба за откриване на производство по несъстоятелност;

Адвокат търговско право ще събере и представи в съда всички изискуеми по закон документи на предприятието Ви;

Адвокат търговско право ще Ви помогне при изготвянето на план за оздравяване на предприятието;

Адвокат търговско право ще Ви съдейства за доброволно уреждане на отношенията ви с вашите кредитори, респективно длъжници;

Адвокат търговско право – полезен при осъществяването на обичайната търговска дейност

В случай, че ни се доверите, адвокат търговско право ще Ви бъде полезен освен по моментите, разкрити по-горе и свързани с разпространилата се пандемия от COVID-19, така и по отношение на всички възникнали в хода на нормалната стопанска дейност въпроси, поради което, в случай че ни се доверите:

Адвокат Търговско право 4
Адвокат Търговско право – Compliance или привеждане в съответствие с действащото законодателство
 • Адвокат търговско право от нашата кантора ще Ви съдейства при изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества;
 • Адвокат търговско право ще Ви представлява пред Агенция по вписванията във връзка с обявяването и вписване на обстоятелства, изискуеми по търговския закон;
 •  Адвокат търговско право ще Ви съдейства при изготвянето на всякакви видове търговски договори като договори за лизинг, франчайзинг, наем, заем, дистрибуторство, консигнация и различни видове про дажби и др.;
 • Адвокат търговско право ще бъде полезен в сложната процедура по преобразуване на търговски дружества – сливане, отделяне и разделяне на търговско дружество;
 • Адвокат търговско право ще подготви договори за прехвърляне на търговско предприятие и дружествени дялове;
 • Адвокат търговско право ще изготви договори за управление и договори за търговско представителство (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Не се колебайте да ни потърсите и наш адвокат търговско право ще Ви предостави подробни консултации по повод действителността и практичността на сключени от Вас търговски сделки;
 • Адвокат търговско право ще Ви съдейства относно издаване на разрешения и лицензии, изискуеми по закон за извършване на определени дейности;
 • Адвокат търговско право ще Ви представлява по търговски дела пред българските съдилища;
 • Когато в търговски договор е предвидена арбитражна клауза, адвокат търговско право ще Ви представлява успешно в производство пред арбитражен съд;
 • Адвокат търговско право ще Ви бъде много полезен при изготвянето на чуждестранни договори;
 • Адвокат търговско право ще Ви съдейства за учредяване, пристъпване към изпълнение и удовлетворяване по Закона за особените залози;
 • В случай, че имате съмнение за осъществена спрямо Вас нелоялна конкуренция, можете да ни се доверите и адвокат търговско право  ще Ви съдейства относно подаване на жалби и цялостно представителство пред КЗК;
 • Адвокат търговско право ще Ви консултира относно юридическите особености на онлайн търговията, както и онлайн сключването на договори /от разстояние/;
 • Адвокат търговско право ще Ви помогне за образуването и воденето на изпълнителни дела, както и за образуването и воденето на заповедно производство;
 • Не на последно място, в случай, че желаете извънсъдебно да уредите отношенията си с Ваш съконтрагент, наш адвокат търговско право ще Ви бъде изключително полезен при провеждане на преговори в процедура по медиация.

 

Помощ в бизнеса от адвокат търговско право след негативните промени от COVID19
Адвокат търговско право – безценен в производство по стабилизация
Адвокат търговско право – необходим в производството по несъстоятелност
Адвокат търговско право – полезен при осъществяването на обичайната търговска дейност