АДВОКАТ НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокат наказателно право е безценен при образувани досъдебни производства

При законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление бива образува досъдебно производство, в което се извършват едни или други действия по разследване. При събрани достатъчно доказателства се пристъпва към привличане и разпит на обвиняем, както и  предявяване на разследването, за което ще Ви бъде необходим адвокат наказателно право. Най-често досъдебната фаза приключва с внасяне на обвинителен акт в съда, но е възможно прокурорът да спре или да прекрати производството въз основа на законово предвидени основания. В досъдебна фаза участват пострадалото физическо лице и ощетеното юридическо лице, на които са предоставени многобройни процесуални права, за чието упражняване е добре да се обърнете към адвокат наказателно право.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще Ви окаже необходимата защита при образувано досъдебно производство.

Aдвокат наказателно право – полезен по наказателни дела от общ характер

Адвокат Наказателно право 1
Адвокат наказателно право – Освобождаване от наказателна отговорност

Тези дела се образуват по внесен от прокурор обвинителен акт в съда. Стандартно, страни по наказателни дела от общ характер са прокуратурата, подсъдимият и неговият защитник – адвокат наказателно право. В случай, че има пострадало лице, което упражни своевременно правата си за участие в съдебна фаза, то може да се  конституира като граждански ищец, като предяви граждански иск в наказателния процес отново чрез подкрепата на адвокат наказателно право. Пострадалото физическо лице може да се конституира и като частен обвинител – т.е. да поддържа наред с прокурора обвинението, като има правото  да обжалва присъдата в наказателната й част.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще ви окаже необходимото съдействие при образувано наказателно дело от общ характер.

Адвокат наказателно право оказва юридическа помощ по наказателни дела от частен характер

Специфичното по тези дела е, че започват по подадена тъжба от пострадалото лице, което се нарича „частен тъжител“, като е добре тъжбата да бъде изготвена от професионалист – адвокат наказателно право. Такива дела се образуват за т.нар. „престъпления от частен характер /например обида, лека телесна повреда, клевета и пр./ И тук страни по делото са граждански ищец, повереник, подсъдим и/или негов защитник – адвокат наказателно право, но за разлика от делата от общ характер, по тези не участва както прокурор. Вместо тях обвинението се повдига и поддържа от частния тъжител.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще ви окаже необходимото съдействие, както в случай че желаете да подадете частна тъжба за образуване на наказателно дело от частен характер, така и когато такова е образувано срещу Вас.

Адвокат Наказателно право 2
Адвокат наказателно право – Дела от общ характер

Адвокат наказателно право от помощ по частни наказателни дела

Тези дела се бразуват въз основа на частни жалби и/или частни протести, като е добре да се обърнете към адвокат наказателно право за изготвянето им. Това са производства по вземане на мерки за неотклонение, молби за реабилитация, предложения за налагане на принудителни медицински мерки по Закона за здравето, молби за определяне на общо наказание и много др.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще ви окаже необходимата защита и съдействие.

Адвокат наказателно право – безценен по наказателни дела от административен характер

            Тези дела се образуват по подадена жалба от физическо или юридическо лице  или техният защитник – адвокат наказателно право против издадено от административно-наказващ орган наказателно постановление срещу него /например КАТ, Инспекция по труда, Център за градска мобилност и др./. Много често, особено по ЗДвП,  се издават и електронни фишове. Практиката показва, че не е рядкост наказващият орган да не е спазил всички процедурни правила при издаването на електронния фиш, като в случай че се обърнете към компетентен адвокат наказателно право, такива незаконосъобразни актове могат да бъдат „съборени“ по съдебен ред.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще Ви бъде от помощ за отмяната на незаконосъобразни наказателни постановления и електронни фишове, издадени срещу Вас.

Адвокат наказателно право – необходим в производство по налагане на мерки за неотклонение

Адвокат Наказателно право 3
Адвокат наказателно право – Реабилитация

Мерките за неотлонение могат да се налагат само спрямо лице, което е било привлечено като обвиняем. Мерките за неотклонение са подписка, гаранция, домашен арест и задържане под стража. Вземането на най-тежките мярки – домашен арест и задържане под стража не става своеволно по желание на прокурора – необходимо е да бъдат взети предвид много обстоятелства по конкретния случай, които да бъдат съобразени със законовите изисквания, поради което ще Ви е необходим адвокат наказателно право, който да защити интересите Ви.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще ви окаже необходимата защита във връзка с налагането и обжалването на наложени мерки за неотклонение, както и други мерки за процесуална принуда.

Адвокат наказателно право – необходим при изготвяне на споразумение за решаване на делото

Възможно развитие на производството след приключване на разследването и по искане на прокурора или на защитника – адвокат наказателно право, да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления, изчерпателно изброени в НПК. Споразумението следва да бъде одобрено от съда, за да породи своето действие.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще Ви съдейства пред органите на прокуратурата и съда за решаване на производството със споразумение.

Адвокат наказателно право – от помощ при възобновяване на наказателни дела

Адвокат Наказателно право 4
Адвокат наказателно право – Мерки за неотклонение

Принципът е, че след като чрез адвокат наказателно право е обжалвана присъдата или решението на съда и същите бъдат окончателно решени от последната инстанция, влизат в законна сила и повече не могат да бъдат повече преразглеждани.  В НПК обаче, с цел избягване на съдебни грешки, е предвидено изключение от правилото, а именно при изчерпателно изброени предпоставки да бъде стартирана процедура по възобновяване на някои категории наказателни дела.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  наказателно право, който ще Ви съдейства за възобновяване на наказателно производство.

Адвокат  наказателно право ще Ви съдейства чрез подаване на сигнали за извършени престъпления;

Адвокат  наказателно право ще обжалва постановленията на прокурора за спиране, респективно прекратяване на наказателни производства;

Адвокат  наказателно право ще обжалва наложените Ви мерки за процесуална принуда, като забрана за напускане пределите на страната, отстраняване от длъжност, отнемане на свидетелство за управление на МПС и др.

Адвокат  наказателно право ще Ви окаже съдействие чрез предявяване на граждански иск;

Адвокат  наказателно право ще присъства при извършване на едно или друго действие по разследването срещу Вас;

Адвокат  наказателно право ще проучва материалите по делото при предявяване на разследването, както и ще прави доказателствени искания и възражения пред органите на досъдебно производство;

Адвокат  наказателно право ще Ви съдейства чрез подаване на жалби срещу незаконосъобразни откази на наблюдаващия прокурор за извършване на едни или други действия, както и бездействия;

Адвокат  наказателно право ще обжалва присъди и решения на всички съдебни инстанции, предвидени за конкретните дела;

Адвокат  наказателно право ще Ви представлява по образувано бързо производство;

Адвокат  наказателно право ще Ви окаже необходимата юридическа помощ за ускоряване на наказателното производство;

Адвокат  наказателно право е задължителен при процедура за провеждане на съкратено съдебно следствие;

Адвокат  наказателно право ще Ви съдейства за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание;

Адвокат  наказателно право ще Ви съдейства за освобождаване от изтърпяване на наказание;

Адвокат  наказателно право ще Ви окаже помощ за замяна на режима за изтърпяване на наложено наказание;

Адвокат  наказателно право ще Ви бъде полезен в производство за трансфер;

Адвокат  наказателно право ще Ви окаже нужната междунардноправна помощ по наказателни дела;

Адвокат  наказателно право ще Ви представлява в производство за търсене на отговорност от държавата за вреди, нанесени във връзка с наказателно производство;

Адвокат  наказателно право ще Ви съдейства чрез подаване на молба за реабилитация;

Адвокат  наказателно право ще Ви бъде полезен по всякакви други наказателноправни въпроси.

 

Адвокат наказателно право е безценен при образувани досъдебни производства
Aдвокат наказателно право – полезен по наказателни дела от общ характер
Адвокат наказателно право оказва юридическа помощ по наказателни дела от частен характер
Адвокат наказателно право от помощ по частни наказателни дела
Адвокат наказателно право – безценен по наказателни дела от административен характер
Адвокат наказателно право – необходим в производство по налагане на мерки за неотклонение
Адвокат наказателно право – необходим при изготвяне на споразумение за решаване на делото
Адвокат наказателно право – от помощ при възобновяване на наказателни дела