ОБЖАЛВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Обжалването на наказателни постановления се предхожда от образуване на административнонаказателно производство

При извършване на административно нарушение от юридическо или физическо лице, спрямо същите може да бъде образувано административнонаказателно производство, чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. Органът, който е компетентен да състави такъв акт следва или да е овластен за това по силата на нормативен акт, или да бъде определен от ръководител на ведомство, организация, областен управител или кмет на община, на който е възложено приложението или контрола по приложението на съответните нормативни актове.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  за обжалване на наказателни постановления, който ще Ви окаже необходимата защита при образувано административнонаказателно производство.

Обжалване на Наказателни постановления 1
Обжалване на наказателни постановления – Съдействие пред държавната администрация

Преди обжалване на наказателни постановления се съставя административен акт

Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетели, които са присъствали при извършването или поне при установяването на нарушението. В случай, че нарушителят не може да бъде открит, актът се съставя в негово отсъствие.

След като АУАН бъде съставен и подписан, същият следва да се връчи на правонарушителя. Важно е да се отбележи, че при отказ на нарушителя да получи и да подпише акта, актосъставителят трябва да си осигури поне един свидетел, който да удостовери отказа с подписа си, в противен случай ще е извършено процесуално нарушение.

От получаването на акта за нарушителя тече 3-дневен срок, в който може да представи своите писмени възражения по акта, което все още не представлява обжалване на наказателни постановления.

Издаване и обжалване на наказателни постановления

Важно е да се отбележи, че с акта за установяване на административно нарушение нарушителят все още не може да бъде санкциониран с глоба или имуществена санкция. Едва след като АУАН бъде изпратен от актосъставителя на друг по-горестоящ от него орган, с предоставена по закон компетентност по налагане на наказания, тогава се стартира т.нар. „производство по налагане на административни наказания“, като едва след това може да се пристъпи към обжалване на наказателни постановления.

Обжалване на Наказателни постановления 2
Обжалване на наказателни постановления – Богата съдебна практика

Наказващият орган е длъжен самостоятелно да провери дали нарушителят е извършил вмененото му нарушение, както и дали е извършено виновно.


Обжалване на наказателни постановления – административни наказания за физически и юридически лица

В предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерски съвет или наредба на общинския съвет случаи, на юридически лица и еднолични търговци може да се налагат имуществени санкции за неизпълнение на техни задължения към държавата или общината при осъществяване на дейността им.

За физически лица наказанията, които могат да бъдат налагани, са обществено порицание, временно лишаване от право да упражнява определена професия или дейност, както и глоба.


Обжалване на наказателни постановления – административнонаказателно отговорни лица

Важно е да се отбележи, че административнонаказателната отговорност е лична. По закон, за да може едно лице да носи административнонаказателна отговорност и да пристъпи съответно към защита на правата си чрез обжалване на наказателни постановления, трябва да са навършили 18 години. Само по изключение, когато непълнолетните, но навършили 16 години, могат да носят такава отговорност, като това се преценява във всеки конкретен случай индивидуално – в зависимост от това дали са достигнали такова психо-физично развитие, че са могли да разберат характера на извършеното нарушение, както и да ръководят своите волеви постъпки.

Обжалване на Наказателни постановления 3
Обжалване на наказателни постановления от всякакъв характер


Производство по обжалване на наказателни постановления

Всяко физическо или юридическо лице може да пристъпи към обжалване на наказателни постановления, издадени срещу него пред комепетентния районен съд чрез наказващия орган, в седемдневен срок от връчването му. Районният съд може да потвърди, измени или отмени наказателно постановление. В случай, че лицето, сочено за нарушител не е доволно от решението на съда, може да го обжалва пред административен съд, чието решение е окончателно.

Едва след влизането в сила на наказателното постановление /а това става, когато е изтекъл срокът за обжалването им и съшите не са били обжалвани, или пък са били, но съдът е потвърдил наказателното постановление/, се пристъпва към принудително изпълнение на наказанието.


Издаване и обжалване на наказателни постановления и електронни фишове

Електронен фиш може да се издаде тогава, когато се касае за извършено нарушение по Закона за движение по пътищата. Това обаче не е достатъчно – необходимо е нарушението да е било установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган.  В този случай на нарушителя с електронен фиш му се налага глоба в размер, който е определен в нормативен акт. Връчването и обжалването на електронния фиш протича по същия начин, както е при обжалване наказателни постановления. Най-честите нарушения, за които се съставят такива електронни фишове са за превишена скорост, както и за управление на МПС без валидно сключена гражданска отговорност.

Обезщетения във връзка с обжалване на наказателни постановления и отмяната им

За обжалването на наказателни постановления пред съд, лицето извършва разноски, представляващи разходи за заплатено адвокатско възнаграждение. Законът дава възможността след отмяната на незаконосъобразното постановление, да бъде предявен иск срещу държавата в лицето на органа, който е издал незаконосъобразното постановление, за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на заплатените адвокатски хонорари.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ може да Ви бъде изключително полезна при обжалване на наказателни постановления:

Обжалване на Наказателни постановления 4
Обжалване на наказателни постановления – Процесуално представителство
 • Обжалване на наказателни постановления, съставени от ТД на НАП;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Кодекса на труда;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Агенция митници;
 • Обжалване на наказателни постановления по Закона за защита на потребителите;
 • Обжалване на наказателни постановления на ДНСК по Закона за устройство на територията;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Закона за движение по пътищата
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения по Наредби към ЗДДС;
 • Обжалване на наказателни постановления  за нарушения по Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Закона за туризма;
 • Обжалване на наказателни постановления по Закона за водите и Закона за горите;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Кодекса на застраховането;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Директора на областна дирекция по безопасност на храните;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от председателя на КЕВР;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Директора на Дирекция „Инспекция на труда“;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от кметове на общини и кметства;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/;
 • Обжалване на наказателни постановления по Закона за автомобилните превози;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Комисия по финансов надзор /КФН/;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Директора на „Басейнова дирекция“;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Председателя на Съвета за електронни медии;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от АДФИ;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от
  Директора на Дирекция „Общински строителен контрол“;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
 • Обжалване на наказателни постановления по Закона за здравето;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Началника на Гранично полицейско управление;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Закона за лечебните заведения;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения, извършени по Закона за счетоводството;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения по Закона за авторското право и сродните му права;
 • Обжалване на наказателни постановления, издадени от Комисия по хазарта;
 • Обжалване на наказателни постановления за нарушения по Закона за стоковите борси и тържищата;
 • Обжалване на наказателни постановления за всякакви други нарушения по българското законодателство.

 

Обжалването на наказателни постановления се предхожда от образуване на административнонаказателно производство
Преди обжалване на наказателни постановления се съставя административен акт
Издаване и обжалване на наказателни постановления
Обжалване на наказателни постановления – административни наказания за физически и юридически лица
Обжалване на наказателни постановления – административнонаказателно отговорни лица
Производство по обжалване на наказателни постановления
Издаване и обжалване на наказателни постановления и електронни фишове
Обезщетения във връзка с обжалване на наказателни постановления и отмяната им
Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ може да Ви бъде изключително полезна при обжалване на наказателни постановления