СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Обезпечително производство по събиране на вземания

Поради естеството и същността си, съдебните процедури за събиране на взмемания не са едни от най-бързите съдебни производства. Едно отделно събиране на вземания би могло да се проточи с години на различните му фази. В Адвокатска кантора Иванчов и Партньори предлагаме ефективен метод по събиране на вземания. Обикновено, в живота всичко е въпрос на преговори. Всеки ще постигне и пожъне това, за което се е договорил. Същото е валидно с пълна сила и при събиране на вземания. Понякога, разбира се е нужен стимул. Обезпечителното производство по събиране на вземания е незабавно. Какво означава това ? Означава, че за 5 /пет/ работни дни можем например да блокираме банковите сметки на длъжника. Ефективно, нали. При този метод, събиране на вземания се улеснява. Най-малкото ще навлезете в преговорен режим, което ще улесни Вашето събиране на вземания. Доказано, че субектите действат по-енергично, когато са под натиск. Затова събиране вземания чрез обезпечително производство е един от най-добрите Ви варианти. Замислете се, дадена стока сега е на една цена, а напр. след 2 години цената е друга, а инфлационните процеци са тема, която дори няма да засягаме. Моного често с нашите клиенти приключваме на събиране на вземания на тази фаза. Разбира се при този метод на събиране на вземания са налице определени специфики, като при въпроси не се колебайте да ни потърсите.

Кога е необходимо да се стартира производство за принудително събиране на вземания

Събиране на вземания 1
Събиране на вземания – Оценка при рискови вземания преди възникване

Вземането /събиране на взменаия/ представлява право на едно лице, наречено кредитор, да иска от друго лице, наречено длъжник, определена парична сума, изискуема по силата на сключен между тях договор /търговски, облигационен и пр./. В случай, че длъжникът не заплати претендираното парично вземане, то кредиторът разполага с единствената възможност  за събиране на вземания  чрез стартиране на различни видове съдебни производство, чрез които да удовлетвори своята претенция срещу недобросъвестния си длъжник. По отношение на събиране на вземания Адвокатска кантора Иванчов и Партньори, предлага различлини решения, с цел максимална удовлетвореност на клиента.

Подготовка за стартиране на процедура за събиране на вземания

За да се пристъпи към събиране на вземания, е необходимо правото на кредитора да бъде признато. Признаването става посредством изпълнителни основания. Това са документи, изчерпателно предвидени в закона, които удостоверяват правото за принудително събиране на вземания. 

Изпълнителни основания за събиране на вземания са:

– влезлите в сила решения и определения на съдилищата, осъдителните решения на въззивните съдилища, заповедите за изпълнение, съдебно-спогодителните протоколи, решенията и заповедите за изпълнение, които подлежат или по които е допуснато предварително или незабавно изпълнение, както и решенията и определенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела са първата категория основания за събиране на вземания.

–  решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, които подлежат на изпълнение на територията на Република България без нарочно производство са втората категория актове, удостоверяващи правото на принудително събиране на вземания.

–  решенията, актовете и съдебно-спогодителните протоколи на чуждестранните съдилища, както и решенията на чуждестранните арбитражни съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела, по които е допуснато изпълнение на територията на Република България са последната категория изпълнителни основания, предвидени в ГПК, въз основа на които може да се пристъпи към принудително събиране на вземания.

„Мостът“ между исковото и изпълнителното производство за събиране на вземания

Събиране на вземания 2
Сибиране на вземания – Висока събираемост

Изпълнителните основания обаче все още не предоставят законовата възможност на кредитора реално да пристъпи към ефективна „принуда“ спрямо своя длъжник за събиране на вземанията си. Изпълнителният лист е именно актът, чрез който се материализира правото на принудително изпълнение /принудително събиране на вземания/.

Производството по издаване на изпълнителен лист, необходим за събиране на вземания,  започва с подаване на молба от кредитора до първоинстанционния съд, разглеждал исковото производство.  То се развива едностранно – това означава, че длъжникът не се уведомява за него и не му се връчва препис от молбата, което е жизненоважно при събиране на вземания.

Образуване на изпълнително производство за събиране на вземания

            Производството за принудително събиране на вземания в България може да се образува само пред частен или държавен съдебен изпълнител, който притежава съответната правоспособност, придобита по ред и начин, предвидени в закон. Необходимо е да се подаде молба за започване изпълнително производство за събиране на вземания. По принцип съдебният изпълнител се избира свободно от кредитора стига да бъде спазена местната подсъдност, предвидена в ГПК.

 При събиране на вземания процесуалната бързина и компетентност са изключително важни при избора на  съдебен изпълнител. От адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ събираме вземания и можем да Ви бъдем изключително полезни при проучването и намирането на орган по принудително изпълнение, който да отговаря на всички изисквания, необходими за ефективното и своевременно събиране на вземания. Също така е важно да се отбележи, че не е достатъчно да се образува изпълнително производство, за да получите реално събиране на вземания.   

В хода на производството по събиране на вземания съдебният изпълнител трябва непрекъснато да бъде сезиран с молби, с конкретно посочване на способите за изпълнение, които да бъдат предприети в хода на производството срещу длъжника и в резултат на които именно да се стигне до реално събиране на вземания. Възможно е вашият длъжник към момента на образуване на изпълнителното производство привидно да не разполага с парични средства, като именно тук е важно да се обърнете към компетентен юридически специалист, който да следи непрекъснато имущественото му състояние чрез снабдяване на необходимите справки и своевременно изчерпателно посочване на правилните способи за събиране на вземания.

В областта по събиране на вземания „Иванчов и партньори“ предлагаме следните правни услуги:

Събиране на вземания 3
Събиране на вземания – Бизнес подкрепа при забавени плащания

От адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ можем да Ви съдействаме за ефективно събиране на вземания, като извършим необходимите справки за имуществено състояние и  преценим какви способи биха били най-ефективни във Вашия случай в зависимост от това дали вашият длъжник е физическо или юридическо лице, като услугите са следните, а именно:

Производство по допускане и налагане на обезпечителни мерки с цел ефективно събиране на вземания

При събиране на вземания Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ ще Ви съдейства и посредством извършването на следните правни действия, необходими в случаите, когато длъжникът разполага с достатъчно имущество, необходимо за събиране на вземанията Ви, но е налице реална опасност същото да бъде унищожено, скрито или продадено преди изобщо да е било стартирано каквото и да е производство:

 • Правна консултация и съдействие за подаване на молба за обезпечение на бъдещ иск, в производството по което в един последващ момент ще Ви бъде предоставено изпълнително основание, необходимо за събиране на вземания;
 • Правна консултация и съдействие за подаване на молба за обезпечение в хода на вече образувано исково производство, по което ще бъде издадено осъдително съдебно решение за събиране на вземания.
 • Юридическа помощ при събирането и комплектоването на доказателства, необходими, за да бъде допуснато обезпечение по събиране на вземания. Изискването на закона е да бъдат представени убедителни писмени доказателства и/или парична гаранция;
 • Съдействие при избора на подходяща обезпечителна мярка /като запор на банкови сметки, възбрана, спиране от движение на МПС и др./, с помощта на която успешно да пристъпите към събиране на вземания в изпълнителното производство.

За събиране на вземания от търговски дружества:

 • Избор на подходяща съдебна процедура, съдебен изпълнител и съдействие по образуване на изпълнително производство за събиране на вземания, дължими от търговец;
 • Проучване на имущественото състояние на търговското дружество /вкл.справки в Търговския регистър, Агенция по вписванията, БНБ, КАТ и пр./;
 • Налагане на запор върху налични ценни книжа чрез опис и изземване, както и тяхната публична продажба с цел осребряване на средства, необходими за събиране на вземания;
 • Молба за налагане на запор върху безналични ценни книжа чрез изпращане на съобщение до Централния регистър на ценни книжа и Централния депозитар относно събиране на вземания;
 • Изпълнение върху дял от търговско дружество, както и върху обособена част от търговското предприятие с цел събиране на вземания;
 • Събиране на вземания чрез усложнената процедура по изпълнение, насочено върху обекти на индустриална собственост като марка, патент, полезен модел, промишлен дизайн, топология на интегрална схема и др.
Събиране на вземания 4
Събиране на вземания – Обезпечителни производства

За събиране на вземания срещу физически лица:

 • Избор на подходяща съдебна процедура и съдебен изпълнител по събиране на вземане;
 • Молби за справки в НАП и НОИ за наличието на актуален трудов договор и социално осигуряване с цел налагане на запор за по-бързо събиране на вземания;
 • Молби за справки в Агенция по вписванията за притежанието на недвижими имоти и съответно при наличието им – искане за налагане на възбрана;
 • Молби за справки в БНБ относно разкритите банкови сметки на длъжника, наличието на авоар и своевременното налагане на запор с цел събиране на вземания преди длъжникът да е усвоил наличните суми;
 • Проучване за наличието на други изпълнителни дела срещу длъжника,  по които вече са предприети ефективни действия от други кредитори и подаване на молба за своевременно присъединяване с цел разпределение на постъпили суми, необходими за събиране на вземания;
 • Молби за опис, оценка и продажба на движими вещи, находящи се в дома на длъжника, касаещи събиране на вземания;
 • Молби за изпълнение върху недвижими вещи в съпружеска имущствена общност;
 • Молби за събиране на вземания чрез извършване на публична продан върху недвижимите имоти – притежание на длъжника;
 • Изготвяне и сключване на споразумение с длъжника за разсрочване на изпълнението. Житейски много често се стига до този момент, тъй като след образуването на изпълнително дело и получаването на запорни съобщения за трудово възнаграждение и банкови сметки, длъжникът сам инициира доброволно уреждане на отношенията със своя кредитор, като предлага разсрочено плащане с цел да избегне всички неудобства по принудителното събиране на вземания.

 

Обезпечително производство по събиране на вземания
Кога е необходимо да се стартира производство за принудително събиране на вземания
Подготовка за стартиране на процедура за събиране на вземания
„Мостът“ между исковото и изпълнителното производство за събиране на вземания
Образуване на изпълнително производство за събиране на вземания
В областта по събиране на вземания „Иванчов и партньори“ предлагаме следните правни услуги