АДВОКАТ ДАНЪЧНО ПРАВО

Адвокат данъчно право – безценен в сферата на данъчното законодателство

     Без значение дали сте физическо или юридическо лице, в необятната област на данъците, ще Ви бъдат необходими задълбочени познания на компетентен адвокат данъчно право, който да Ви предостави правни консултации за изискуеми и дължими от Вас данъчни задължения.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви окаже необходимата помощ.

Адвокат данъчно право  – полезен при възстановяване и прихващане на данъчни задължения

Адвокат Данъчно право 1
Адвокат данъчно право – Съдействие при данъчни проверки

Много често по силата на определени в закона предпоставки физически или юридически лица имат правото и възможността да поискат от държавата в лицето на НАП да им бъдат възстановени данъчни суми, които са недължимо платени. Това право следва да бъде упражнено от Вас в рамките на сложна данъчна процедура, поради което ще Ви бъде необходим адвокат данъчно право.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви консултира относно възстановяването и прихващането на Вашите данъчни задължения.

Адвокат данъчно право – може да Ви съдейства относно погасени данъчни задължения

Според чл.171 ДОПК публичните вземания, каквито са данъците, се погасяват с изтичането на петгодишен давностен срок, който започва да тече от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се заплати публичното задължение. Този срок обаче може да бъде спиран или прекъсван. Въпреки това, в закона е предвиден абсолютен давностен срок – с изтичането на 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. При тази хипотеза се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността, поради което е важно да се обърнете към адвокат данъчно право.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви консултира относно това дали Вашите задължения са погасени по давност.

Адвокат Данъчно право 2
Адвокат данъчно право – Обжалване на ревизионни актове


Адвокат данъчно право – опитен консултант при данъчни проверки и ревизии, извършвани от НАП

Органът по приходите /НАП/ осъществява данъчен контрол за спазване на данъчното законодателство чрез извършване на проверки и ревизии.

Данъчната ревизия – това са действия на органите по приходите, насочени изцяло към установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Проверката също представлява съвкупност от действия на НАП с цел спазване на данъчното и осигурителното законодателство. За разлика от ревизията обаче, при проверката не могат се установяват задължения за данъци и осигуровки, а само определени обстоятелства, които са от значение за възникване на публичните задължения. Адвокат данъчно право ще Ви съдейства изцяло, като по време на осъществявания контрол върху Вашата дейност без значение дали е под формата на проверка, или ревизия, ще защити в максимална степен всички Ваши законови права и интереси.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви окаже необходимата помощ при образувано ревизионно производство или проверка срещу Вас.

Адвокат данъчно право – необходим при обжалването на ревизионни актове

В случай, че в хода на данъчната ревизия органът по приходите приеме, че имате задължения за данъци и осигурителни вноски, същият издава ревизионен акт, в който се констатират основанието и размерът им. Добрата новина е, че имате право да обжалвате този акт. Добре е да потърсите съдействието на опитен адвокат данъчно право, който да изготви и подаде жалба пред компетентния административен орган, а след това, в случай, че решението му не Ви удовлетворява – пред компетентния съд.

Адвокат Данъчно право 3
Адвокат данъчно право – Обжалване на ревизионни доклади

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви представлява в производството по обжалване на ревизионнен акт, издаден срещу Вас.

Адвокат данъчно право предоставя безценни съвети относно правото на приспадане на ДДС

            Правото на данъчен кредит е част от правото на ЕС. То е предвидено в разпоредбите на чл. 17, ал.2, б.“а“ на Шеста директива (идентична на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО).

   Съгласно тази разпоредба, доколкото стоките и услугите се използват за целите на облагаемите сделки на данъчно задълженото лице, то има право да приспадне от данъка, който трябва да заплати, „дължимия или платен ДДС в тази държава членка по отношение на доставката за него на стоки или услуги, извършена или която предстои да бъде извършена от друго данъчно задължено лице”.

   В България това право е предвидено директно в чл.68,ал.1 от ЗДДС.

За да може да се ползва този данъчен кредит, е необходимо да са изпълнени редица условия, предвидени в закона,  а процедурата е сложна, поради което ще Ви е необходим адвокат данъчно право.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви предостави необходимата информация.

Адвокат данъчно право – полезен за избягване на двойно данъчно облагане

Налице е риск доходът Ви да бъде обложен два пъти с данък, в случай че две или повече държави имат правото на това. Например, такъв е случаят, ако пребивавате в една държава-членка от ЕС, но осъществявате трудова дейност в друга, или когато  работодателят Ви е командировал в чужбина за някакъв период от време.

Макар и за Вас да важат с пълна сила данъчните закони в държава Ви на пребиваване, може да се наложи да плащате данъци и в другата държава.

Тъй като почти всички държави са сключили споразумения за избягване на двойното данъчно облагане е добре да се обърнете към адвокат данъчно право, който ще Ви консултира относно приложимите актове за Вашия случай.

Адвокатска кантора „Иванчов и партньори“ разполага с опитен адвокат  данъчно право, който ще Ви окаже необходимото съдействие.

И още Адвокат данъчно право……..:

Адвокат Данъчно право 4
Адвокат данъчно право – Процесуално представителство пред съда

Адвокат данъчно право  ще Ви съдейства чрез процесуално представителство по данъчни дела;

Адвокат данъчно право  ще Ви окаже безценна защита и съдействие, в случай че Ви бъдат наложени обезпечителни мерки от органа по приходите;

Адвокат данъчно право ще Ви бъде от помощ, когато срещу Вас е предприето принудително изпълнение за събиране на данъчни и осигурителни задължения;

Адвокат данъчно право – безценен при даването на адекватни и изчерпателни правни консултации относно обжалване на постановления за глоби по административен ред.

Адвокат данъчно право е много полезен в производства по отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела.

Адвокат данъчно право  ще Ви предостави консултации за дължимия данък и неговия размер, в случаите когато сте получили наследство или сте придобили имущество – превозно средство, недвижим имот.

Адвокат данъчно право  ще изготви искане за възстановяване на недължимо внесени данъци;

Адвокат данъчно право  ще Ви съдейства за приспадане и възстановяване на лихви;

Адвокат данъчно право ще Ви съдейства за издаване на удостоверение за наличие или липса на публични задължения;

Адвокат данъчно право  ще Ви съдейства за издаване на удостоверение за платени данъци на в Република България;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира относно всички изменения в данъчното законодателство;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира относно определянето на най-добрия данък във връзка със сделки, сключвани между местни и чуждестранни физически или юридически лица;

Адвокат данъчно право  ще Ви съдейства относно подаването на всякакви данъчни декларации;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира по ЗАДС;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира по ДОПК;

Адвокат данъчно право ще  Ви консултира по ЗМДТ;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира по ЗДДФЛ;

Адвокат данъчно право  ще Ви консултира по ЗДДС;

Адвокат данъчно право  ще изготви данъчен анализ;

Адвокат данъчно право  ще направи оценка на Вашите данъчни задължения;

Адвокат данъчно право  ще Ви е от помощ чрез съвети за дългосрочно данъчно оптимизиране на дейността Ви;

Адвокат данъчно право  ще Ви бъде полезен при обжалване на наказателни постановления от органите по приходите;

Адвокат данъчно право  ще Ви съдейства относно предоставянето на справка за данъчни задължения;

Адвокат данъчно право  ще Ви съветва относно регистрация на търговски дружества по ЗДДС;

Адвокат данъчно право ще Ви е от помощ чрез онлайн консултация при внезапни проверки от органите на НАП;

Адвокат данъчно право  ще Ви бъде полезен и при всякакви други данъчноправни въпроси!

 

Адвокат данъчно право – безценен в сферата на данъчното законодателство
Адвокат данъчно право – полезен при възстановяване и прихващане на данъчни задължения
Адвокат данъчно право – може да ви съдейства относно погасени данъчни задължения
Адвокат данъчно право – опитен консултант при данъчни проверки и ревизии, извършвани от НАП
Адвокат данъчно право – необходим при обжалването на ревизионни актове
Адвокат данъчно право предоставя безценни съвети относно правото на приспадане на ДДС
Адвокат данъчно право – полезен за избягване на двойно данъчно облагане
И още Адвокат данъчно право