БРАКОРАЗВОДЕН АДВОКАТ СОФИЯ

Бракоразводен адвокат София – полезен при развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, което се развива пред съд въз основа на сключено между Вас и Вашия/Вашата съпруг/а споразумение.

  • Бракоразводен адвокат София ще изготви споразумение;
  • Бракоразводен адвокат София ще следи за интересите на децата, родени по време на брака;
  • Бракоразводен адвокат София ще се погрижи да бъдат уредени всички Ваши лични и имуществени отношения по повод прекратяването на брака/

При промяна в обстоятелствата, бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства за отправянето на молба до съда за изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права на децата и пр.

Бракоразводен адвокат София 1
Бракоразводен адвокат София – Брачни режими

Бракоразводен адвокат София – безценен при развод по исков ред

В случай, че с отношенията Ви със съпруга са толкова влошени, че е налице обективна невъзможност за развод по взаимно съгласие, то всеки един от вас може да се обърне към бракоразводен адвокат София за помощ, за да стартира производство пред съда за прекратяване на брака поради дълбокото му и непоправимо разстройване.

Чрез помощта на бракоразводен адвокат София всеки от съпрузите може да поиска от съда с решението да се произнесе относно това чия е вината. Тук е важно да се обърнете към добър бракоразводен адвокат София, тъй като много често в практиката тези твърдения остават „дума срещу дума“, в случай че не бъдат доказани с необходимите и допустими по закон доказателства. Бракоразводен адвокат София ще Ви окаже пълно съдействие, тъй като от този въпрос се решава кой ще има ще право да поиска издръжка.

Бракоразводен адвокат София – ще Ви съдейства относно предоставянето на семейното жилище

Когато Вие и Вашият съпруг сте обитавали  жилище, което след развода не може да се обособи  по такъв начин, че да се използва поотделно двама ви, е важно да знаете, че можете чрез бракоразводен адвокат София да поискате от съда да Ви предостави ползването му след развода. Хипотезата е възможна случай че имате жилищна нужда, дори и когато жилището е изцяло собствено на съпруга Ви. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и в случай че бракоразводен адвокат София успешно е защитил Вашите интереси за предоставяне на родителските права, то тогава без да доказвате жилищна нужа, съдът ще предостави ползването на жилището на Вас и Вашите деца.

Когато обаче семейното жилище е собственост на роднини на Вашия съпруг, отновно можете чрез бракоразводен адвокат София да поискате от съда да Ви се предостави ползването, но за определен срок, който е не повече от една година.

Във всички случаи, когато съдът Ви предостави ползването на жилище, което не е Ваше, а е на другия съпруг или негови роднини, Вие ще бъдете осъден/а да заплащате наем. Тук следва да потърсите съдействие от бракоразводен адвокат София, тъй като е важно своевременно да бъде поискано от съда определянето на справедлива месечна наемна сума и правилно да бъде изчислена ползваната от Вас жилищна площ.

Бракоразводен адвокат София 2
Бракоразводен адвокат София – Родителски права

Бракоразводен адвокат София ще Ви окаже съдействие по повод дължима издръжка

Важно е да знаете, че в случай, че ако бракоразводен адвокат София Ви помогне и Вие получите родителските права на децата, всяко едно от тях има право на издръжка в размер, който се определя според ежедневните му нужди, както и от финансовата възможност на съпруга, който я дължи. Дори съпругът/а Ви да няма доходи, то е добре да се обърнете към бракоразводен адвокат София, тъй като дължащият издръжка съпруг дори да не получава никакви доходи, то всяко едно дете има право на минимална издръжка в размер на  една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната. В случай, че се търси по-голяма издръжка, то ще Ви е необходим бракоразводен адокат София, който да обоснове необходимостта от издръжка в претендирания от Вас по-голям размер.

Важно е да знаете, че с покачването през годините на минималната работна заплата, увеличението на издръжката в полза на децата не се прилага автоматично. Необходимо е да се обърнете към бракоразводен адвокат София, който да докаже пред съда промяна в обстоятелствата и начина на живот и да поиска увеличението й.

Бракоразводен адвокат София – от помощ при ограничаване или лишаване от родителски права

Когато поведението на другия родител представлява опасност за личността, здравето и/или възпитанието, респ. имуществото на децата Ви, можете чрез бракоразводен адвокат София да поискате от съда ограничаване на родителските му права.

Важно е да се обърнете към бракоразводен адвокат София, който да посочи подходящите мерки, които съдът да наложи, като например – при срещите с децата задължително да присъства социален работник и др.

Бракоразводен адвокат София 3
Бракоразводен адвокат София – Привременни мерки

Когато другият родител е изключително опасен за здравето, живота, имуществото или възпитанието на децата Ви, или пък без никаква основателна причина трайно не полага грижи и/или не предоставя издръжка, бракоразводен адвокат София може да поиска от съда лишиване от родителски права.

 В производството следва да бъдат поискани и събрани множество доказателства в подкрепа на твърденията Ви, което налага необходимостта да се обърнете за помощ към добър бракоразводен адвокат София.

Бракоразводен адвокат София ще Ви предостави информация относно това кои вещи, придобити по време на брака, са в режим на съпружеска имуществена общност;

Бракоразводен адвокат София ще Ви консултира кои вещи и вещни права не се считат общи на съпрузите, макар и придобити по време на брака;

Бракоразводен адвокат София  ще Ви предостави юридически съвети относно собствеността на вещите след брака, в случай че е бил избран режим на разделност;

Бракоразводен адвокат София ще Ви консултира относно разпореждане със семейно жилище – собственост на другия съпруг;

В случай, че на Вас са Ви предоставени родителските права за упражняване и това създава имуществени затруднения, то бракоразводен адвокат София може да предяви иск за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност;

Бракоразводен адвокат София може да предяви иск за определяне на по-голям дял от съпружеската имуществена общност, ако считате, че Вашият принос за придобиването на имуществото по време на брака е по-голям, отколкото на Вашия съпруг;

Бракоразводен адвокат София може да Ви съдейства чрез предявяване на иск за получаване на част от стойността на личните вещи за упражняване на професия или занаят, както и вземанията на Вашия съпруг, ако са на значителна стойност и Вие сте допринесли за придобиването им;

В случай, че сте във влошени отношения със съпруга Ви, а съпругът Ви се е разпоредил с общ имот или движима вещ, бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на иск за оспорване на разпоредителната сделка.

Бракоразводен адвокат София ще Ви помогне чрез предявяване на иск за установяване на липса на принос;

Бракоразводен адвокат София ще Ви предостави консултация относно действието на брачния договор след прекратяване на брака;

Бракоразводен адвокат София ще предяви искове за отмяна на дарения, които са направени по повод или във връзка с брака на другия съпруг;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на искове за унищожаване на брака;

Бракоразводен адвокат София 4
Бракоразводен адвокат София – Цялостно обслужване по семейно и наследствено право

Бракоразводен адвокат София ще Ви консултира относно това какво става със завещателните разпореждания на съпруга след прекратяване на брака;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на искове за установяване и оспорване на произход на деца;

Бракоразводен адвокат София ще Ви консултира относно оспорване на припознаването на деца;

Бракоразводен адвокат София ще Ви предостави юридически съвети относно осиновяването;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства, в случай че Вашият съпруг или Вие сте чужд гражданин – относно приложимите по-благоприятни международни договори;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства, в случай че съпругът Ви нарушава установения със съдебното решение режим на лични отношения с детето;

Бракоразводен адвокат София ще Ви окаже помощ, ако съпругът, на когото не  е предоставено упражняването на родителските права неправомерно откаже да върне детето;

Бракоразводен адвокат София ще Ви представлява пред Дирекция социално подпомагане;

Бракоразводен адвокат София  ще Ви консултира относно реда и допустимите действия на разпореждане  от съпрузите-родители с имуществото на детето след брака;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства чрез предявяване на иск срещу другия съпруг за заплащане на издръжка;

Бракоразводен адвокат София ще Ви представлява пред всички съдебни инстанции на територията на Република България;

Бракоразводен адвокат София ще предявява молби за защита по Закона за защита от домашно насилие;

Бракоразводен адвокат София ще Ви съдейства и по всякакви други лични и имуществени въпроси, касаещи прекратяването на брака Ви.

 

Бракоразводен адвокат София – полезен при развод по взаимно съгласие
Бракоразводен адвокат София – безценен при развод по исков ред
Бракоразводен адвокат София – ще Ви съдейства относно предоставянето на семейното жилище
Бракоразводен адвокат София ще Ви окаже съдействие по повод дължима издръжка
Бракоразводен адвокат София – от помощ при ограничаване или лишаване от родителски права